Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Πλήρης αναδιάρθρωση ΑΕΙ-ΤΕΙ: Έρχονται οι σχολές 2ετους ή 3ετους φοίτησης

Συγχωνεύσεις τμημάτων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μετατροπή τεχνολογικών σχολών με ισχνή ακαδημαϊκή οντότητα σε προγράμματα 2ετούς ή 3ετούς φοίτησης και δημιουργία επαγγελματικών σχολείων Ανώτερης Εκπαίδευσης στη θέση τμημάτων ΤΕΙ προτείνει μέσω της ετήσιας έκθεσής της, η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.
Μάλιστα όπως γράφει το "Έθνος" ανάμεσα στις προτάσεις της ΑΔΙΠ, για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών θα πρέπει να υπάρξει αφενός καλύτερος συντονισμός και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου των διαφόρων εκπαιδευτικών μονάδων.
Επιπλέον, χρειάζεται ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού μέσω συμμετοχής με συνέδρια, μετακινήσεις για ερευνητικούς σκοπούς, φιλοξενία ερευνητών από αλλά ιδρύματα.
Τρίτον, θέσπιση της υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων από τους φοιτητές και ενδυνάμωση αμοιβαίων δεσμών συνεργασίας με επαγγελματικές ενώσεις και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Οι δέκα δείκτες ελέγχου της ποιότητας/βιωσιμότητας των τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ
* Αναλογίες φοιτητών - διδασκόντων
* Αποφοιτήσαντες ανά έτος
* Βαθμολογική βάση εισαγωγής και ελκυστικότητα (% 1 προτίμηση)
* Κόστος ανά φοιτητή
* Διαθέσιμες εγκαταστάσεις
* Ερευνητική δραστηριότητα και διεθνής οργάνωση
* Απορρόφηση αποφοίτων στον επαγγελματικό στίβο
* Μεταπτυχιακές σπουδές και απονεμόμενα διδακτορικά
* Αξιολόγηση από τους φοιτητές του Τμήματος
* Συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής και αποδοχή από την τοπική κοινωνία

Share this

0 Comment to "Πλήρης αναδιάρθρωση ΑΕΙ-ΤΕΙ: Έρχονται οι σχολές 2ετους ή 3ετους φοίτησης"

Δημοσίευση σχολίου