Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Τροπολογία για τις διπλές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 δίνεται κατ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το έτος 2014
Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε απόψε, προς ψήφιση, στη Βουλή:
Οι απόφοιτοι Λυκείου που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις με το σύστημα που ίσχυε του σχ. έτος 2014-15 , μπορούν, εάν το επιθυμούν να διαγωνιστούν  με το ίδιο σύστημα  εισαγωγής και κατ’α το σχ έτος 2015-16, προκειμένου να διεκδικήσουν συγκεκριμένο ποσοστό θέσεων που θα οριστεί από τον υπουργό Παιδείας.
Εναλλακτικά  οι παραπάνω υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές με το νέο σύστημα που θα ισχύσει για πρώτη φορά το 2015-16.
Το δικαίωμα  συμμετοχής με το νέο σύστημα το διατηρούν και για τα σχολικά έτη που έπονται του σχ. έτους 2015-16
Επίσης παρατείνεται και για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17  η ρύθμιση που ίσχυε μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διεκδίκηση θέσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με νέα υποβολήΜηχανογραφικού των αποφοίτων των δύο προηγούμενων σχολικών ετών.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Η εγκύκλιος για την εισαγωγή στα ΑΕΙ ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σημερινή εγκύκλιο,  καλεί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.
Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές στην αποκλειστική προθεσμία από Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση (το έντυπο της αίτησης υπάρχει στην τελευταία σελίδα της εγκυκλίου και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ http://www.minedu.gov.gr, στην ενότητα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, υποενότητα: Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις).
β) Ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο, οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή.
γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσουν στις ειδικές επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. (όπως σας έχουμε ενημερώσει με την αριθ. πρωτ. Φ.151/158965/Α5/09-10-2015 ΑΔΑ: ΩΥΖΥ465ΦΘ3-ΞΑΕ εγκύκλιό μας) προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Πάθησης από ειδική επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου:
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 02)
β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ : κωδ.:30)
γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 68)
Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Επίσης μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Το εμπρόθεσμο της αίτησης στην περίπτωση αυτή, κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει Πιστοποιητικό διαπίστωσης της Πάθησης από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, κατά τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.
Εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι των οποίων στα Πιστοποιητικά διαπίστωσης Πάθησης αναγράφονται οι κωδικοί 53 και 58 που έχουν καταργηθεί και οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την ειδική αυτή κατηγορία για εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
Μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού διαπίστωσης Πάθησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν με νέο Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., να υποβάλουν ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιλογή για εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 με την ειδική κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθεί με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση στο διαδίκτυο.
Για την ΕΓΚΥΚΛΙΟ εισαγωγής στην Τριτ/θμια Εκπ/ση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδ/κό έτος 2016-17 πατήστε εδώ.
Για τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και το υπόδειγμα της ΑΙΤΗΣΗΣ πατήστε εδώ.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 2015

Για 3η χρονιά φέτος η Ο.Ε.Φ.Ε διοργανώνει Σεμινάρια Διδακτικής,που είναι ιδιαίτερα επωφελή για όσους φροντιστές τα παρακολουθούν.Το "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ" θα δώσει για μια ακόμη φορά το παρόν,αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα πορίσματα των σεμιναρίων αυτών!!!!                                                                                                                                                                                                                                  Από τη Διεύθυνση

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

Τέλη Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για τις μετεγγραφές

Τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις μετεγγραφές των φοιτητών, σύμφωνα με ενημέρωση τουnewsbeast.gr από το υπουργείο Παιδείας.
Δικαίωμα μετεγγραφής έχουν οι φοιτητές των AEI, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που εγγράφησαν είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης. Όπως αναφέρεται σε Υπουργική Απόφαση του Σεπτεμβρίου οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους φοιτητές των AEI, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που έχουν εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄ Μαΐου – Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους, είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76).
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του Σεπτεμβρίου ο αριθμός των μετεγγραφόμενων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι. ή μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσοστού, το οποίο δύνανται να εισηγηθούν αιτιολογημένα οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου ΑΕΙ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. Από το Υπουργείο Παιδείας ενημερωθήκαμε ότι ήδη τα Τμήματα έχουν στείλει τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να δεχθούν.
Στην Υπουργική Απόφαση αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι μετεγγραφής έχουν δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο ηλεκτρονικής αίτησης στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η ανωτέρω προθεσμία γνωστοποιείται με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι αιτούντες δηλώνουν ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 κριτήρια για τα οποία δύνανται να μοριοδοτηθούν και τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών ΑΕΙ, όπου επιθυμούν να μετεγγραφούν. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
Υπενθυμίζουμε ότι χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:
Οικονομικά κριτήρια
Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου − εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα − και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ5 μόρια
Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου − εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα − και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001, 01 έως 6.000) ευρώ4 μόρια
Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου − εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα − και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6.001, 01 έως 9.000) ευρώ3 μόρια
Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται0
Κοινωνικά κριτήρια
Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς3 μόρια
Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας2 μόρια
Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας1 μόριο
ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις1 μόριο
Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις1 μόριο
Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας1 μόριο
Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται1 μόριο
Περισσότερες πληροφορίες στο ΦΕΚ

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015

Οι Σχολές Πυροσβεστικής

Σχολή Ανθυποπυραγών
H Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι Σχολή ισότιμη με αυτές των Α.Ε.Ι., η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη και οι απόφοιτοί της μπορούν να εξελιχθούν σε όλες της βαθμίδες της ιεραρχίας του Π.Σ.
Παρουσίαση Σχολής
Η Σχολή Ανθυποπυραγών αποτελεί την κορωνίδα των Σχολών που τελούν υπό τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η ακαδημαϊκή και πυροσβεστική εκπαίδευση που λαμβάνουν αποσκοπεί κυρίως στην παροχή όλων των απαραίτητων επιστημονικών
και ψυχικών εφοδίων για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του επαγγέλματος.
Ειδικότερα, η εκπαίδευσή των Δοκίμων Ανθυποπυραγών εστιάζει :
στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
στη διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών επιστημονικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
στη βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.
Τα μαθήματα της Σχολής διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κάτω Κηφισιά, όπου υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, αίθουσα μελέτης σπουδαστών, αίθουσα εργασιών, αίθουσα πολυμέσων και πληροφορικής καθώς επίσης και χώροι άσκησης και πυροσβεστικών ασκήσεων. Για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιούνται και οι εγκαταστάσεις των Βιλίων. Το προσωπικό που διδάσκει στην Σχολή Ανθυποπυραγών αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες και έμπειρους Αξιωματικούς. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση ενώ δεν παρέχεται σίτιση και στέγαση.
Μετά από έκδοση προεδρικού διατάγματος ονομάζονται Ανθυποπυραγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και υπόκεινται πια πλήρως στους Κανονισμούς του Πυροσβεστικού Σωματος.
Εισαγωγή και Φοίτηση
Αναφορικά με τις διαδικασίες εισαγωγής και φοίτησης και τουλάχιστον μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εξακολουθούν να ισχύουν οι διαδικασίες εισαγωγής του π.δ. 174/83 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής σε α) Ιδιώτες πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού από το Α.Π.Σ. που έχουν ολοκληρώσει την στρατιωτική τους θητεία εφόσον έχουν υποχρέωση και έχουν απολυθεί ως ικανοί Ι1 β) σε Πυρονόμους, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες επιτυχόντες στο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με το σύστημα του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου, γ) σε Πυρονόμους Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων επιτυχόντες σε κατατακτήριες εξετάσεις.
Με το άρθρο 69 του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών. Η θέση του σε πλήρη εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε ιδιώτες που συμμετέχουν στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμ­φωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α’;188) και του π.δ. 60/2006 (Α΄65), όπως ισχύουν. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται σε Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμ­μετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, δυνατότητα εισαγωγής δίδεται σε Πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α’144), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 239/1997, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Για όσους εισάγονται στη Σχολή πριν εκπληρώσουν τις στρατιω­τικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτή θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέω­σης. Η βασική στρατιωτική εκπαίδευση αρχίζει αμέσως μετά την επιλογή και κατάταξη των δοκίμων. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τη Σχο­λή λόγω αποβο­λής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005 ( Α΄302).
Η προκηρύξη διενέργειας διαγωνισμού, οι αποφάσεις ρύθμισης διαδικασιών και προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς επίσης και ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή εκδίδονται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
Σχολή Πυροσβεστών
H Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμη με τις μεταδευτεροβάθμιες Σχολές, η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Η φοίτηση διαρκεί 2 & 1/2 έτη και οι απόφοιτοί της μπορούν να εξελιχθούν μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου.
Παρουσίαση Σχολής
Η Σχολή Πυροσβεστών αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών, τα οποία αφού λάβουν όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις θα αποτελέσουν τον κύριο βραχίονα του Πυροσβεστικού Σώματος στην εκπλήρωση της αποστολής του και ιδιαίτερα στη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική άσκηση και στην διατήρηση άψογης φυσικής κατάστασης. Τα μαθήματα της Σχολής διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στα Βίλια Αττικής. Το προσωπικό που διδάσκει στην Σχολή Πυροσβεστών αποτελείται κυρίως από έμπειρο πυροσβεστικό προσωπικό και διαλέκτες καθηγητές για την κάλυψη ιδιαίτερα εξειδικευμένων τομέων εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του οι Δόκιμοι Πυροσβέστες λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση.
Εισαγωγή – Φοίτηση
Οι διαδικασίες εισαγωγής ρυθμίζονταν κατά περίπτωση με προεδρικά διατάγματα και νόμους μέχρι και την έκδοση του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας – Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» με τον οποίο επανακαθορίζονται η διαδικασία εισαγωγής, ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Πυροσβεστών, καθώς και η βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων.
Ειδικότερα
Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβε­στών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύ­στημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1351/1983 (Α’56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 και του π.δ. 60/2006, όπως ισχύουν. Η Σχολή Πυροσβεστών ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκ­παίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές. Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Οι απόφοιτοι είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου για κάλυψη υφιστάμενων κε­νών οργανικών θέσεων. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για όσους εισάγονται στη Σχολή πριν εκπληρώσουν τις στρατιω­τικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτή θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέω­σης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση.
Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τη Σχο­λή λόγω αποβο­λής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3421/2005 (Α’302)
Η προκηρύξη διενέργειας διαγωνισμού, οι αποφάσεις ρύθμισης διαδικασιών και προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς επίσης και ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή εκδίδονται από Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι σχολές Πυροσβεστικής στο Νέο Λύκειο (Μηχανογραφικό 2016) ανήκουν στο 1ο, 2ο και 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
neo-gel-c-2016

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Α,Β ημερησίου και Α,Β,Γ εσπερινού ΓΕΛ 2015 – 2016

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α΄ Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού ΓΕΛ για το 2015-2016 – Εγκύκλιος 159253/Δ2/9-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας
Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Ημερησίου
Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016 – Εγκύκλιος 159259/Δ2/9-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας
Οδηγίες για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016 – Εγκύκλιος 159298/Δ2/9-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας
ΔΔΕ Φλώρινας – Τόνας Ζαχαρίας
Σπύρος Παπαχαρίσης | ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

Η εγκύκλιος για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με προφορικές εξετάσεις και με την κατηγορία 5%

Εκδόθηκε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος με σκοπό να ενημερώσει τους υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
Με το πιστοποιητικό αυτό και τα επιπλέον δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα μπορούν να υπαχθούν:
α) σε κάποιες από τις υποκατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για προφορική ή γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις και
β) ως πάσχοντες από κάποιες από τις παθήσεις της κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
Όπως είναι ήδη γνωστό, οι μαθητές και απόφοιτοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εξετάζονται προφορικά. Οι έχοντες προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό) εξετάζονται γραπτά. Οι μαθητές και οι απόφοιτοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται γραπτά ή προφορικά.
Αυτό πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης των υποψηφίων και εφόσον διαθέτουν γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ (θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες). Άρα για τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.
Πιστοποίηση αναπηρίας απαιτείται ειδικά:
α) για τους υποψηφίους, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση και πρέπει να εξεταστούν προφορικά, επειδή:
i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ. Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% .
ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

β) για τους υποψηφίους που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και προβλήματα επιληψίας και οι οποίοι εξετάζονται γραπτά, σε ξεχωριστή αίθουσα
Το πιστοποιητικό αναπηρίας, προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα κατατεθεί στο σχολείο τους εντός του μήνα Φεβρουαρίου. Θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε ποσοστό 5%, των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με βάση τα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης που εκδίδονται από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων.
Αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις απαιτείται και πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Πάθησης από ειδική επταμελή επιτροπή Νοσοκομείου:
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%),
β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%,
γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση
Το πιστοποιητικό αναπηρίας, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα κατατεθεί στις ειδικές επταμελείς επιτροπές νοσοκομείων μέσα στο μήνα Νοέμβριο, προκειμένου οι υποψήφιοι να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5%.
Ο ακριβής χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων προς τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν, καθώς και ο πίνακας με τα Νοσοκομεία θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πάσχοντες από κάποια από τις υπόλοιπες παθήσεις του συνημμένου πίνακα δεν χρειάζεται να αποκτήσουν πιστοποίηση αναπηρίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (που αφορούν ΚΕΦ Α’ & Β’)
1) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει γνωμάτευση Α/μιας ή Β/μιας Υγειονομικής Επιτροπής, των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 και είναι σε ισχύ (επ΄ αόριστον αν πρόκειται για επ΄ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο 2016, έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου), τότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δεκτή, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..
2) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α., το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο έτος 2016), δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..
3) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε ΚΕ.Π.Α.. Προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τονίζουν στην γραμματεία των ΚΕ.Π.Α., ότι η αίτησή τους πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά με θέμα εγγράφου: κωδικός 013 «αίτημα για πανελλαδικές εξετάσεις» (συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι για το 5%, χωρίς εξετάσεις).
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν άμεσα την αίτησή τους στα ΚΕ.Π.Α., ώστε να μπορέσουν να πιστοποιηθούν εγκαίρως. Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.ika.gr.
Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

Το ΦΕΚ με την εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014−2015 και προηγούμενων ετών. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015

Σημεία προσοχής στο νέο εξεταστικό σύστημα

Το νέο εξεταστικό σύστημα, που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις προσεχείς εξετάσεις του Ιουνίου 2016, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στο σχεδιασμό του.
Καλό είναι να δούμε τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και τις διαφαινόμενες δυσλειτουργίες για να προστατευτούν οι υποψήφιοι από τις "κακοτοπιές" και να μην έχουμε κλάματα μετά τις εξετάσεις.
4 ή 5 μαθήματα
Το πρώτο δίλημμα είναι η επιλογή τεσσάρων ή πέντε μαθημάτων. Η άριστη επιλογή δεν υπάρχει, όπως στα περισσότερα πράγματα στη ζωή, αλλά η επιλογή έχει να κάνει με τις ικανότητες και τις επιθυμίες του κάθε ενός υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι που στοχεύουν στην Ιατρική πρέπει να γνωρίζουν ότι λόγω της υψηλής ζήτησης οι βάσεις σ’ αυτές τις σχολές είναι πάντα υψηλές.
Συνεπώς αν επιλέξουν να εξεταστούν και στα μαθηματικά μειώνουν τις πιθανότητές τους για την εισαγωγή στην Ιατρική, αφού κάθε ώρα που αφιερώνουν στα μαθηματικά θα λείπει από το διάβασμα της φυσικής, χημείας, βιολογίας και γλώσσας, συνεπώς θα υπερέχουν οι ανταγωνιστές τους, όσοι, δηλαδή, δεν θα έχουν να διαβάσουν μαθηματικά, αφού θα έχουν πολλές ώρες στη διάθεσή τους επιπλέον.
Από την άλλη όσοι δεν πετύχουν στις Ιατρικές, φαρμακευτικές, οδοντιατρική θα διαπιστώσουν ότι οι επιλογές άλλων σχολών που έχουν είναι πολύ λίγες.
Τα παραϊατρικά ΤΕΙ, τα τμήματα γεωπονίας, τα τμήματα βιολογίας και τέλος. Υπάρχει, λοιπόν κίνδυνος εγκλωβισμού στις σχολές μόνο του 3ου πεδίου, που μπορεί να αποδειχθεί μεγάλο πρόβλημα.
Από την άλλη αν δώσουν και μαθηματικά μπορεί να χάσουν το στόχο της Ιατρικής, αφού κάθε ώρα διαβάσματος στα μαθηματικά θα είναι χαμένη και θα λείπει από τα μαθήματα που θα κρίνουν την εισαγωγή τους στις ιατρικές. Μπορούν, όμως, να δώσουν μαθηματικά χωρίς να διαβάσουν πολύ, αφού έτσι κι αλλιώς τα διδάσκονται στο σχολείο και συνεπώς μπορούν να έχουν επαφή με το μάθημα χωρίς να αφιερώσουν πολύ χρόνο.
Βαθμός 10 στα μαθηματικά ή και μικρότερος αρκεί για να “ανοίξουν” και το δεύτερο πεδίο, που δίνει πολλές επιλογές, όπως θα δείτε παρακάτω.
Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και με τα παιδαγωγικά για τους υποψηφίους από τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Μπορούν να εξεταστούν και στα μαθηματικά γενικής παιδείας και ας μην έχουν διαβάσει πολύ.
Μια ενδεχόμενη αποτυχία δεν θα τους κοστίσει στην εισαγωγή τους στις σχολές του 1ου πεδίου και θα μπορούν να είναι υποψήφιοι και για τα παιδαγωγικά.
Από το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινωθεί, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, ότι τα μόρια ενός υποψηφίου για την εισαγωγή στις σχολές ενός πεδίου θα υπολογίζονται μόνο από τα τέσσερα μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή στις σχολές του πεδίου.
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι σχεδιαστικές αδυναμίες του νέου συστήματος μπορεί να οδηγήσουν σε ανορθόδοξες επιλογές. Στον πίνακα 1 παρατηρούμε ότι τα πλεονεκτήματα της επιλογής των 4 μαθημάτων είναι ταυτόχρονα και μειονεκτήματα της επιλογής των 5 μαθημάτων.
Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επιλογής
4 μαθήματα
5 μαθήματα
Εξέταση σε ένα μάθημα λιγότερο
Εξέταση σε ένα μάθημα περισσότερο
Λιγότερες επιλογές σχολών
Περισσότερες επιλογές σχολών
Περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε υψηλόβαθμες σχολές
Λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας σε υψηλόβαθμες σχολές
Τα παιδαγωγικά
Οι σχολές που ανήκουν σε κάθε πεδίο διαφέρουν πολύ ως προς τον αριθμό, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες αυξομειώσεις στη ζήτηση με αποτέλεσμα να έχουμε εκπλήξεις με τις βάσεις. Στο 4ο πεδίο, για παράδειγμα, οι αποκλειστικές σχολές (αυτές, δηλαδή, που δηλώνονται μόνο από αυτό το πεδίο) είναι μόνο 22.
Για να αποκτήσουν πρόσβαση σ' αυτές τις σχολές οι υποψήφιοι πρέπει να εξεταστούν οι μεν υποψήφιοι από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, οι δε υποψήφιοι από τις Θετικές και τις Οικονομικές Σπουδές πρέπει να εξεταστούν στην Ιστορία Γενικής Παιδείας.
Τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας φαίνονται δύσκολα στους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών, η δε Ιστορία φαίνεται δύσκολη σε όλους.
Η ζήτηση για τα παιδαγωγικά δείχνει πολύ μικρή εξαιτίας του δύσκολου μαθήματος που απαιτείται και εξαιτίας των λίγων τμημάτων. Αν επαληθευτεί αυτή η τάση θα έχουμε μεγάλη πτώση στις βάσεις των παιδαγωγικών τμημάτων.
Ανομοιογένεια επιστημονικών πεδίων και υποψηφίων
Στον πίνακα 2 βλέπουμε τα τμήματα κάθε πεδίου, με την εξαίρεση της σχολής Ανθυποπυραγών και των Αξιωματικών της Αστυνομίας για αστυνομικούς, που δεν απευθύνονται σε ιδιώτες.
Το πεδίο με τις περισσότερες σχολές είναι το 2ο, που περιλαμβάνει 213 τμήματα εκ των οποίων αποκλειστικά (δηλώνονται μόνο από τους υποψηφίους των θετικών σπουδών) τα 147.
Τις σχολές αυτού του πεδίου μπορούν να δηλώσουν μόνο οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού των θετικών σπουδών, που είναι η μικρότερη ομάδα προσανατολισμού σε πλήθος μαθητών.
Κι όμως έχει τόσα τμήματα όσα σχεδόν το 1ο και το 5ο πεδίο, που απευθύνονται στις ομάδες προσανατολισμού των ανθρωπιστικών και των οικονομικών σπουδών, που συγκεντρώνουν σχεδόν το 70% των  υποψηφίων. Έτσι το 47% των αποκλειστικών τμημάτων μπορεί να το δηλώσει μόνο περίπου το 30% των υποψηφίων. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία.
Μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε για την κατανομή των υποψηφίων στις ομάδες προσανατολισμού και το άλλο 53% των τμημάτων απευθύνεται στο 70% των υποψηφίων. Αν προσθέσουμε και τις υψηλόβαθμες σχολές του 3ου πεδίου που απευθύνονται στους υποψηφίους των θετικών σπουδών, η αναλογία γίνεται πολύ χειρότερη.
Αναμένουμε, λοιπόν, να δούμε τις βάσεις του 2ου πεδίου να πέφτουν πολύ χαμηλά και τις βάσεις του 5ου πεδίου, που συγκεντρώνει τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών να εκτοξεύονται. Η εκτίμηση των βάσεων του 2016 θα είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
Στον πίνακα 3 με τον αριθμό των εισακτέων του 2015 και του 2014 βλέπουμε ότι οι υποψήφιοι των θετικών σπουδών μπορούν να δηλώσουν τμήματα που το 2015 δέχτηκαν 40.023 εισακτέους.
Οι υποψήφιοι των ανθρωπιστικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής μπορούν να δηλώσουν τμήματα στα οποία το 2015 πρόσφεραν 34.615 θέσεις. Σ' αυτές τις θέσεις πρέπει να προσθέσουμε τις θέσεις του 3ου πεδίου που είναι κοινό για όλους, αλλά οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι έχουν μειονέκτημα μορίων, συνεπώς θα καταλάβουν πολύ λίγες από αυτές τις θέσεις.
Το σύνολο πάντως είναι 46.400 θέσεις έναντι 40.023 που απευθύνονται στους υποψηφίους της ομάδας προσανατολισμού των θετικών σπουδών. Στον υπολογισμό δεν έχουν προσμετρηθεί τα τμήματα του 4ου πεδίου στο οποίο έχουν ισότιμη πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι.
Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι οι αριθμοί αφορούν στο σύνολο των εισακτέων, περιλαμβάνουν δηλαδή και τις θέσεις για το 10% των υποψηφίων και τις θέσεις των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη γενική εικόνα.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι περίπου το 30% των υποψηφίων θα διεκδικήσει τις μισές περίπου θέσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με συνέπεια να διαμορφωθούν πολύ χαμηλές βάσεις στις σχολές του 2ου πεδίου και να υπάρξει συνωστισμός στις σχολές του 1ου και του 5ου πεδίου.
Πίνακας 2: Η κατανομή των τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Τμήματα του πεδίου
Τμήματα αποκλειστικά
1ο Πεδίο
107
82
2ο Πεδίο
213
147
3ο Πεδίο (κοινό πεδίο)
94
55
4ο Πεδίο (κοινό πεδίο)
37
22
5ο Πεδίο
130
84
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Πίνακας 3: Συνολικός αριθμός εισακτέων

2015
2014
2ο πεδίο αποκλειστικά τμήματα
19.450
20.680
2ο πεδίο με τα κοινά τμήματα
28.238
30.085
3ο πεδίο αποκλειστικά τμήματα
6225
6685
3ο πεδίο με τα κοινά τμήματα
11785
12635
1ο και 5ο πεδίο αποκλειστικά τμήματα
28.975
28.575
1ο και 5ο πεδίο με τα κοινά τμήματα
34.615
34.505
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Αδύνατες Επιλογές παρόμοιων σχολών
Υπάρχουν τμήματα που, ενώ ανήκουν στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, η κατάταξή τους σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία κατέστησε αδύνατη την ταυτόχρονη δήλωσή τους από τους υποψηφίους. Παραδείγματα είναι το τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ που ανήκει στο 5ο πεδίο και το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΑΠΘ που ανήκει στο 2ο πεδίο.
Δεν μπορεί κανείς υποψήφιος να δηλώσει και τις δύο σχολές. Άλλο παράδειγμα είναι τα τμήματα Μαθηματικών του 2ου πεδίου και τα τμήματα Στατιστικής του 5ου πεδίου.
Τα κοινά Πεδία
Το 3ο πεδίο των Επιστημών Υγείας και το 4ο πεδίο των Παιδαγωγικών είναι κοινά και για τις τρεις ομάδες προσανατολισμού. Όμως η λειτουργία τους είναι τελείως διαφορετική. Στο 4ο πεδίο έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι ισότιμα (χωρίς μείωση μορίων) και ας έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά μαθήματα.
Στο 3ο πεδίο όμως οι υποψήφιοι που προέρχονται από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής έχουν μείωση μορίων, γιατί έχουν μικρότερους συντελεστές στα βασικά μαθήματα γι αυτό το πεδίο. Πρόβλημα θα δημιουργηθεί αν πολλοί υποψήφιοι της θετικής κατεύθυνσης επιλέξουν να εξεταστούν μόνο  στα τέσσερα μαθήματα για τις σχολές του 3ου πεδίου.
Τότε θα έχουμε πολλούς υποψηφίους της θετικής ομάδας προσανατολισμού εγκλωβισμένους στις σχολές μόνο του 3ου πεδίου, που είναι λίγες και διαθέτουν λίγες θέσεις εισακτέων, με αποτέλεσμα να καταλάβουν αυτοί τις περισσότερες θέσεις στα παραϊατρικά ΤΕΙ και να μείνουν εκτός όσοι προέρχονται από τις Ανθρωπιστικές και τις Οικονομικές Σπουδές εξεταζόμενοι στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, αφού έχουν μείωση μορίων. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πως θα εξελιχτεί αυτό το ζήτημα γιατί εξαρτάται από την προσφορά και τη ζήτηση.
Είναι πιθανό, όμως, να αποδειχθεί άδικη προσπάθεια να εισαχθεί κανείς στα παραϊατρικά ΤΕΙ από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής.
plan B
Κάποιοι υποψήφιοι μέσα στον ενθουσιασμό της ηλικίας, την προσήλωση στο στόχο τους και την ευκολία να διαβάζεις ένα μάθημα λιγότερο, αποφασίζουν να εξεταστούν μόνο σε τέσσερα μαθήματα.
Καλό θα είναι να έχουν στο μυαλό τους ότι το πέμπτο μάθημα, που διδάσκονται υποχρεωτικά στο σχολείο, μπορεί ακόμη και με κακή επίδοση να τους "ανοίξει" τις σχολές ενός ακόμη πεδίου και έτσι να έχουν το plan B σε περίπτωση που δεν πάνε όλα κατ' ευχήν. Φυσικά με την προϋπόθεση ότι στον υπολογισμό των μορίων σε κάθε πεδίο θα μετράνε μόνο τα τέσσερα μαθήματα του πεδίου.
Απόφοιτοι με το παλιό ή το νέο σύστημα;
Οι περισσότεροι απόφοιτοι ήδη αποφάσισαν να δοκιμάσουν ξανά με το νέο σύστημα που παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα για μεγάλες κατηγορίες υποψηφίων. Ο πρώην  γ.γ. του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι απόφοιτοι των προηγούμενων ετών θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε με το παλαιό σύστημα είτε με το νέο, αλλά πέραν της δήλωσης ουδέν.
Πρέπει να οριστικοποιηθεί η δυνατότητα επιλογής του συστήματος εισαγωγής και επίσημα, να καθοριστεί η ύλη, αν και το αυτονόητο είναι όσοι ακολουθήσουν το παλαιό σύστημα να εξεταστούν με την ύλη του παλαιού συστήματος ακόμη και στα κοινά μαθήματα.
Ακόμη πρέπει να προσδιοριστεί το ποσοστό που θα δοθεί στους υποψηφίους που θα εξεταστούν με το παλαιό σύστημα. Το σωστό θα είναι το Υπουργείο Παιδείας να ζητήσει από τους αποφοίτους υποψηφίους να δηλώσουν με ποιο σύστημα θα εξεταστούν και να ορίσει ποσοστό ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων.
Στις προηγούμενες αλλαγές εξεταστικών συστημάτων η μεταβατική περίοδος διαρκούσε δύο χρόνια. Σ’ αυτό δεν έχει ανακοινωθεί τίποτε ακόμη για το αν θα υπάρξει και δεύτερη ευκαιρία. Ακόμη πρέπει να διευκρινιστεί αν θα ισχύσει η κατηγορία του 10%, η συμμετοχή, δηλαδή, των υποψηφίων στην επιλογή για τις ανώτατες σχολές, χωρίς να ξαναδώσουν εξετάσεις. Η δυνατότητα αυτή ίσχυε για τους υποψηφίους όλων των προηγούμενων ετών, συνεπώς θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να ισχύσει για τους αποφοίτους του 2015 για τα επόμενα δύο χρόνια.
Είναι πολλά τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις φετινές εισαγωγικές εξετάσεις. Πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να ασχοληθεί σοβαρά με την επίλυση αυτών των προβλημάτων πριν να είναι αργά και, κυρίως, να ενημερώσει άμεσα τα παιδιά που αγωνιούν.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

ιδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

ιΑνακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας,κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

Για να δείτε την εξεταστέα ύλη, πατήστε εδώ.