Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015

Οι Σχολές Πυροσβεστικής

Σχολή Ανθυποπυραγών
H Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι Σχολή ισότιμη με αυτές των Α.Ε.Ι., η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη και οι απόφοιτοί της μπορούν να εξελιχθούν σε όλες της βαθμίδες της ιεραρχίας του Π.Σ.
Παρουσίαση Σχολής
Η Σχολή Ανθυποπυραγών αποτελεί την κορωνίδα των Σχολών που τελούν υπό τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η ακαδημαϊκή και πυροσβεστική εκπαίδευση που λαμβάνουν αποσκοπεί κυρίως στην παροχή όλων των απαραίτητων επιστημονικών
και ψυχικών εφοδίων για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του επαγγέλματος.
Ειδικότερα, η εκπαίδευσή των Δοκίμων Ανθυποπυραγών εστιάζει :
στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
στη διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών επιστημονικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
στη βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.
Τα μαθήματα της Σχολής διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κάτω Κηφισιά, όπου υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, αίθουσα μελέτης σπουδαστών, αίθουσα εργασιών, αίθουσα πολυμέσων και πληροφορικής καθώς επίσης και χώροι άσκησης και πυροσβεστικών ασκήσεων. Για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιούνται και οι εγκαταστάσεις των Βιλίων. Το προσωπικό που διδάσκει στην Σχολή Ανθυποπυραγών αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες και έμπειρους Αξιωματικούς. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση ενώ δεν παρέχεται σίτιση και στέγαση.
Μετά από έκδοση προεδρικού διατάγματος ονομάζονται Ανθυποπυραγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και υπόκεινται πια πλήρως στους Κανονισμούς του Πυροσβεστικού Σωματος.
Εισαγωγή και Φοίτηση
Αναφορικά με τις διαδικασίες εισαγωγής και φοίτησης και τουλάχιστον μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εξακολουθούν να ισχύουν οι διαδικασίες εισαγωγής του π.δ. 174/83 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής σε α) Ιδιώτες πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού από το Α.Π.Σ. που έχουν ολοκληρώσει την στρατιωτική τους θητεία εφόσον έχουν υποχρέωση και έχουν απολυθεί ως ικανοί Ι1 β) σε Πυρονόμους, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες επιτυχόντες στο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με το σύστημα του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου, γ) σε Πυρονόμους Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων επιτυχόντες σε κατατακτήριες εξετάσεις.
Με το άρθρο 69 του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών. Η θέση του σε πλήρη εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε ιδιώτες που συμμετέχουν στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμ­φωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α’;188) και του π.δ. 60/2006 (Α΄65), όπως ισχύουν. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται σε Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμ­μετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, δυνατότητα εισαγωγής δίδεται σε Πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α’144), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 239/1997, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Για όσους εισάγονται στη Σχολή πριν εκπληρώσουν τις στρατιω­τικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτή θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέω­σης. Η βασική στρατιωτική εκπαίδευση αρχίζει αμέσως μετά την επιλογή και κατάταξη των δοκίμων. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τη Σχο­λή λόγω αποβο­λής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005 ( Α΄302).
Η προκηρύξη διενέργειας διαγωνισμού, οι αποφάσεις ρύθμισης διαδικασιών και προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς επίσης και ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή εκδίδονται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
Σχολή Πυροσβεστών
H Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμη με τις μεταδευτεροβάθμιες Σχολές, η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Η φοίτηση διαρκεί 2 & 1/2 έτη και οι απόφοιτοί της μπορούν να εξελιχθούν μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου.
Παρουσίαση Σχολής
Η Σχολή Πυροσβεστών αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών, τα οποία αφού λάβουν όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις θα αποτελέσουν τον κύριο βραχίονα του Πυροσβεστικού Σώματος στην εκπλήρωση της αποστολής του και ιδιαίτερα στη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική άσκηση και στην διατήρηση άψογης φυσικής κατάστασης. Τα μαθήματα της Σχολής διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στα Βίλια Αττικής. Το προσωπικό που διδάσκει στην Σχολή Πυροσβεστών αποτελείται κυρίως από έμπειρο πυροσβεστικό προσωπικό και διαλέκτες καθηγητές για την κάλυψη ιδιαίτερα εξειδικευμένων τομέων εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του οι Δόκιμοι Πυροσβέστες λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση.
Εισαγωγή – Φοίτηση
Οι διαδικασίες εισαγωγής ρυθμίζονταν κατά περίπτωση με προεδρικά διατάγματα και νόμους μέχρι και την έκδοση του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας – Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» με τον οποίο επανακαθορίζονται η διαδικασία εισαγωγής, ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Πυροσβεστών, καθώς και η βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων.
Ειδικότερα
Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβε­στών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύ­στημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1351/1983 (Α’56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 και του π.δ. 60/2006, όπως ισχύουν. Η Σχολή Πυροσβεστών ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκ­παίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές. Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Οι απόφοιτοι είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου για κάλυψη υφιστάμενων κε­νών οργανικών θέσεων. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για όσους εισάγονται στη Σχολή πριν εκπληρώσουν τις στρατιω­τικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτή θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέω­σης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση.
Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τη Σχο­λή λόγω αποβο­λής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3421/2005 (Α’302)
Η προκηρύξη διενέργειας διαγωνισμού, οι αποφάσεις ρύθμισης διαδικασιών και προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς επίσης και ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή εκδίδονται από Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι σχολές Πυροσβεστικής στο Νέο Λύκειο (Μηχανογραφικό 2016) ανήκουν στο 1ο, 2ο και 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
neo-gel-c-2016

Share this

0 Comment to "Οι Σχολές Πυροσβεστικής"

Δημοσίευση σχολίου