Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Τι προβλέπεται για τους επιλαχόντες στην Αστυνομία

Μπορεί για τις στρατιωτικές σχολές οι κενές θέσεις να μην καλύπτονται με επιλαχόντες δε συμβαίνει όμως το ίδιο και με τις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα στη φετινή προκήρυξη αναφέρεται το ακόλουθο χωρίο: «Τα κενά που δημιουργούνται από την για οποιοδήποτε λόγο μη κατάταξη ή την παραίτηση από την εκπαίδευση υποψηφίων, εντός μηνός από την κατάταξη, καλύπτονται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού από τον πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων, ανά σύστημα και κατηγορία».
Γραπτή απάντηση στη Βουλή για τους επιλαχόντες έδωσε και ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ανέφερε ότι το ζήτημα της απορρόφησης υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων προς πλήρωση τυχόν κενών θέσεων που ανακύπτουν, σε κάθε εκπαιδευτικό έτος, στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας ήδη ρυθμίζεται με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 4/1995 (ΦΕΚ Α-1).
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στους ιδιώτες υποψηφίους για τις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος, «για την αντικατάσταση των ανωτέρω υποψηφίων της παρ.4 ή όσων παραιτηθούν μέσα στον πρώτο μήνα από την κατάταξη, αποφασίζει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και αναθέτει στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να καλέσει άλλους υποψηφίους, κατά δέσμη και κατηγορία, από τον πίνακα επιλαχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη υποψηφίου, όταν έχει παρέλθει το ανώτατο όριο, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της φοίτησης».
Προς ενημέρωση των αναγνωστών για τους υποψηφίους της παραγράφου 4 αναφέρονται τα εξής:
«Με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας, που κοινοποιείται  στους ενδιαφερόμενους διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι:
Α) Διαπιστώνεται ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.
Β) Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στη Σχολή».
Οι θέσεις των παραπάνω υποψηφίων καλύπτονται όπως προειπώθηκε από επιλαχόντες αφού ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
Επιπλέον, αν οι επιλαχόντες  που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, δεν καλύπτουν το καθορισμένο ποσοστό οι θέσεις που υπολείπονται συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας της ίδιας δέσμης.
Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.2009/1992, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού παρουσία των ενδιαφερομένων.
Ομοίως, αναφορικά με τους αστυνομικούς υποψηφίους της Σχολής Αξιωματικών όσοι από αυτούς κριθούν ως μη ικανοί δεν καλούνται για φοίτηση και θεωρούνται αποτυχόντες. Για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται άλλοι υποψήφιοι από τον πίνακα επιλαχόντων.
Επίσης, αν μέσα στον πρώτο μήνα από την ημερομηνία κατάταξης κενωθούν, για οποιοδήποτε λόγο, θέσεις, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, αποφασίζει την εισαγωγή ισάριθμων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας από τον πίνακα επιλαχόντων και σύμφωνα με τον καθοριζόμενο κατά δέσμη κα κατηγορία αριθμό εισακτέων.

Share this

0 Comment to "Τι προβλέπεται για τους επιλαχόντες στην Αστυνομία"

Δημοσίευση σχολίου