Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ(ΟΕΦΕ) ΑΕΠΠ 12/6/2019

΄Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Ο δείκτης σε έναν πίνακα έχει υποχρεωτικά ακέραια τιμή. 2. Η έκφραση Χ ΚΑΙ (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα Αληθής για κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ. 3. Η έκφραση "ΚΑΛΗΜΕΡΑ" > "ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ" έχει την τιμή Αληθής. 4. Σκοπός της ιεραρχικής σχεδίασης είναι η διάσπαση του προβλήματος σε μια σειρά από απλούστερα υποπροβλήματα. 5. Στη ΓΛΩΣΣΑ έχουμε απεριόριστη εμβέλεια μεταβλητών. Μονάδες 10
Α2. Να αναφέρετε και να περιγράψετε τέσσερεις από τις βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους πίνακες. Μονά
Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά δύο θετικών ακεραίων αριθμών Μ1 και Μ2 σε φυσική γλώσσα κατά βήματα: Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 Βήμα 6 Βήμα 7 Θέσε Ρ=0 Αν Μ2>0, τότε πήγαινε στο Βήμα 3, αλλιώς πήγαινε στο Βήμα 7 Αν ο Μ2 είναι περιττός, τότε θέσε Ρ=Ρ+Μ1 Θέσε Μ1=Μ1*2 Θέσε Μ2=Μ2/2 (θεώρησε μόνο το ακέραιο μέρος) Πήγαινε στο Βήμα 2 Τύπωσε τον Ρ Να γράψετε στο τετράδιό σας την κωδικοποίηση των παραπάνω βημάτων σε ΓΛΩΣΣΑ. Μονάδες 10
 ΘΕΜΑ Β Β1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος ο οποίος ελέγχει αν το στοιχείο key βρίσκεται στον πίνακα table[n] τουλάχιστον τρείς (3) φορές και εμφανίζει τη θέση στην οποία βρίσκεται την τρίτη φορά. Αλγόριθμος Β1 Δεδομένα // n, table, key // done  ψευδής position  0 i  1 count  ...(1)... Όσο i <= ...(2)... και done = ...(3)... επανάλαβε Αν table[ ...(4)... ] = key τότε count  ...(5)... Τέλος_αν Αν count = ...(6)... τότε done  ...(7)... ...(8)...  i αλλιώς i  ...(9)... Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Αν ...(10)... τότε Εμφάνισε "Tο στοιχείο", key, "υπάρχει τουλάχιστον 3 φορές." Εμφάνισε "Για τρίτη φορά εμφανίζεται στη θέση ", position, "." αλλιώς Εμφάνισε "Το στοιχείο", key, "δεν υπάρχει τουλάχιστον 3 φορές." Τέλος_αν Τέλος Β1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς των κενών και δίπλα ό,τι χρειάζεται να συμπληρωθεί έτσι ώστε ο αλγόριθμος να λειτουργεί σωστά. Μονάδες 10
 Β2. Δίνονται οι παρακάτω δηλώσεις υποπρογραμμάτων και των παραμέτρων τους: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Α(χ, ψ):ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: χ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ψ[10] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β(χ, ψ, ζ) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ψ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ, ζ Επίσης δίνεται το τμήμα δηλώσεων κύριου προγράμματος: ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ, λ[10], μ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: π, ρ[10], γ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: θ[10], υ Μεταξύ των εντολών του κύριου προγράμματος υπάρχουν οι παρακάτω πέντε εντολές κλήσης των υποπρογραμμάτων: 1. π  Α(κ, υ) 2. ΚΑΛΕΣΕ Α(μ, θ) 3. ΚΑΛΕΣΕ Β(π, μ) 4. υ  Α(μ, θ) 5. κ  Β(π, μ, ρ[1]) Καθεμιά από τις παραπάνω εντολές έχει ένα λάθος. α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό (1 – 5) της καθεμιάς εντολής και δίπλα να περιγράψετε το λάθος. (μονάδες 5) β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό (1 – 5) της καθεμιάς εντολής και δίπλα να γράψετε την εντολή σωστά χρησιμοποιώντας μόνο μεταβλητές που υπάρχουν στο τμήμα δηλώσεων του κύριου προγράμματος. (μονάδες 5) Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Γ Το Υπουργείο Παιδείας παρέχει μέσω του διαδικτύου μια συλλογή από εκπαιδευτικά βίντεο. Ο αριθμός των επισκέψεων που δέχεται κάθε ένα βίντεο καταγράφεται από ειδικό λογισμικό. Τα βίντεο διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με την επισκεψιμότητά τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ Όνομα Αριθμός Επισκέψεων Χαμηλή Μεσαία Υψηλή από 1 έως και 100 από 101 έως και 1000 πάνω από 1000 Τα βίντεο με μηδενικές επισκέψεις δεν κατατάσσονται σε καμία κατηγορία.
Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο: Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 2 Γ2. Να διαβάζει επαναληπτικά τον τίτλο κάθε βίντεο και τον αριθμό των επισκέψεων που δέχτηκε. Η είσοδος των δεδομένων να τερματίζεται, όταν ως τίτλος βίντεο δοθεί η λέξη «ΤΕΛΟΣ». (μονάδες 3) Να γίνεται έλεγχος εγκυρότητας ώστε ο αριθμός των επισκέψεων να μην είναι αρνητικός. (μονάδες 2) Μονάδες 5
Γ3. Να βρίσκει και να εμφανίζει τον τίτλο του βίντεο με τον μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων. Να θεωρήσετε ότι είναι μοναδικό. Μονάδες 4 Γ4. Να υπολογίζει για καθεμία από τις τρεις κατηγορίες επισκεψιμότητας το πλήθος των βίντεο που καταχωρίστηκαν σε αυτή. Να εμφανίζει για κάθε κατηγορία: - το όνομά της και - το πλήθος των βίντεο που περιλαμβάνει. Μονάδες 6 Γ5. Να βρίσκει και να εμφανίζει το όνομα της κατηγορίας επισκεψιμότητας στην οποία καταχωρίστηκαν τα περισσότερα βίντεο. Να θεωρήσετε ότι είναι μοναδική. Μονάδες 3 Σημείωση Το πλήθος των βίντεο δεν είναι γνωστό.
 ΘΕΜΑ Δ Στην 27η Βαλκανιάδα Πληροφορικής που θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2019, συμμετέχουν 40 μαθητές. Κάθε μαθητής παίρνει έναν κωδικό από 1 έως και 40, ο οποίος αντιστοιχεί στη σειρά που δήλωσε συμμετοχή. Κάθε μαθητής καλείται να επιλύσει έξι προβλήματα. Για κάθε πρόβλημα αναπτύσσει τη λύση του σε μία γλώσσα προγραμματισμού και την υποβάλλει για βαθμολόγηση. Η λύση βαθμολογείται σε ακέραια κλίμακα από 0 έως 100. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού κάθε μαθητής και για κάθε πρόβλημα μπορεί να υποβάλλει τη λύση του όσες φορές θέλει. Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο
 Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 2
 Δ2. Να διαβάζει επαναληπτικά τα ονόματα των μαθητών και να τα καταχωρίζει στον Πίνακα ΟΝ[40]. (μονάδα 1) Επίσης, να αρχικοποιεί με την τιμή 0 όλα τα στοιχεία του Πίνακα ΒΑΘ[40,6], ο οποίος θα περιέχει τη βαθμολογία κάθε μαθητή για κάθε πρόβλημα. (μονάδες 2) Μονάδες 3
Δ3. Κάθε φορά που μία λύση προβλήματος υποβάλλεται και βαθμολογείται, το πρόγραμμα να διαβάζει τον κωδικό του μαθητή (από 1 έως και 40), ΄τον αριθμό του προβλήματος (από 1 έως και 6) και τη βαθμολογία του (από 0 έως και 100). (μονάδα 1) Η βαθμολογία να καταχωρίζεται στην αντίστοιχη θέση του Πίνακα ΒΑΘ[40,6] μόνο αν είναι μεγαλύτερη από τη βαθμολογία που είναι ήδη καταχωρισμένη. (μονάδες 2) Για τον τερματισμό της εισαγωγής δεδομένων το πρόγραμμα να εμφανίζει το μήνυμα «Υπάρχει νέα λύση προβλήματος; ΝΑΙ / ΟΧΙ». Αν εισαχθεί η τιμή «ΟΧΙ», να τερματίζεται η εισαγωγή δεδομένων. (μονάδες 2) Μονάδες 5
Δ4. Να υπολογίζει και να καταχωρίζει στον Πίνακα ΣΒ[40] τα αθροίσματα των βαθμολογιών κάθε μαθητή στα έξι προβλήματα. Για τον σκοπό αυτό να καλεί μόνο μια φορά το υποπρόγραμμα με όνομα ΥΣΒ. (μονάδα 1) Να αναπτύξετε το υποπρόγραμμα ΥΣΒ το οποίο να δέχεται ως είσοδο τον Πίνακα ΒΑΘ[40,6] και να επιστρέφει ως έξοδο συμπληρωμένο τον Πίνακα ΣΒ[40]. (μονάδες 4) Μονάδες 5
 Δ5. Να εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών ταξινομημένων σύμφωνα με τη συνολική τους βαθμολογία σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση μαθητών με την ίδια βαθμολογία, τα ονόματά τους να εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά. Μονάδες 5 Σημειώσεις α) Δεν απαιτούνται έλεγχοι εγκυρότητας τιμών. β) Να θεωρήσετε ότι θα δοθεί τουλάχιστον μια λύση προβλήματος από έναν μαθητή. ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα.

                                                      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Τα θέματα είχαν σαφείς εκφωνήσεις, χωρίς ιδιαίτερες παγίδες και κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Ήταν ευκολότερα από άλλες χρονιές και ένας σωστά προετοιμασμένος υποψήφιος θα μπορούσε να αριστεύσει. Αναλυτικότερα: ΘΕΜΑ Α: Απλά κομμάτια θεωρίας και μικρές εφαρμογές χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. ΘΕΜΑ Β: Το Β1 θέμα συμπλήρωσης κενών, δε θα προβληματίσει τους υποψηφίους. Το Β2 απαιτούσε να έχει κατανοηθεί η ύλη των υποπρογραμμάτων. ΘΕΜΑ Γ: Δομή επανάληψης χωρίς ακριβή αριθμό επαναλήψεων, θέματα που διδάσκονται στην αρχή της ύλης που δεν θα προβληματίσει τους υποψηφίους. ΘΕΜΑ Δ: Θέμα με πίνακες και υποπρόγραμμα που απαιτεί λίγο προσοχή στην εισαγωγή των στοιχείων στον πίνακα ΒΑΘ. Απαιτούσε προσεκτικό διάβασμα της εκφώνησης για να μην ξεφύγει κάποια λεπτομέρεια. 

Share this

0 Comment to "ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ(ΟΕΦΕ) ΑΕΠΠ 12/6/2019"

Δημοσίευση σχολίου