Σάββατο 17 Μαΐου 2014

Θέμα: «Πρόγραμμα εξετάσεων σχολικού έτους 2013-2014»

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους
2013-2014, την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 45750/Γ2/
27-03-2014 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 964 Β΄), για τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές
εξετάσεις των μαθητών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ισχύσουν
τα ακόλουθα:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

 Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα
αρχίσουν την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 19
Ιουνίου 2014.
 Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου να
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ. 10 του Π.Δ. 39/2014 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄):
«Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους,
συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις
(03) εργάσιμες μέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες 2

μαθητών Γυμνασίων ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που
προσέρχονται σε παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές
εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και απορρίπτονται.»
Μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουνίου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες
(έκδοση αποτελεσμάτων, υποβολή αιτήσεων για αναβαθμολόγηση).

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

 Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ.
θα αρχίσουν την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα
23 Ιουνίου 2014.
 Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών
ΓΕ.Λ. θα αρχίσουν την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 και θα διαρκέσουν μέχρι και τη
Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014.
 Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και Δ΄ τάξης
των Εσπερινών ΓΕ.Λ., για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο
σχολικής μονάδας θα αρχίσουν την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 και θα διαρκέσουν
μέχρι και την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014.
 Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και Δ΄ τάξης
των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, θα
αρχίσουν την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη
12 Ιουνίου 2014, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της
Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε επίπεδο
σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 μέχρι
και την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014.
 Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ.
και της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και
την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 και μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 να έχουν
ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες (έκδοση αποτελεσμάτων, υποβολή αιτήσεων
για αναβαθμολόγηση).
 Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και
της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τη Δευτέρα 30
Ιουνίου 2014. Σημειώνεται ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις των πανελλαδικών
εξετάσεων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των
Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα αρχίσουν την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσουν 3

μέχρι και την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014, σύμφωνα με το πρόγραμμα που
ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο
σχολικής μονάδας θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
πριν από τη λήξη των μαθημάτων (αρ. 14 του Π.Δ. 60/2006).
 Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο μάθημα των επαναληπτικών
πανελλαδικών εξετάσεων και γι΄ αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από
τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές
ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί
από το Λύκειό τους.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 24 του Π.Δ. 60/2006:
«Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι
κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να
υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την
αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση
συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.»

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ


 Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και B’ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
θα αρχίσουν από την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιουνίου
2014.
 Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, B΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. θα αρχίσουν από την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 μέχρι και την Πέμπτη 19
Ιουνίου 2014.
 Οι πανελλαδικές εξετάσεις της τελευταίας τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
(Ομάδα Β΄) θα αρχίσουν την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και θα διαρκέσουν μέχρι και
την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 Οι πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄) θα
αρχίσουν την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 19
Ιουνίου 2014, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα αρχίσουν από την Παρασκευή
20 Ιουνίου 2014 μέχρι και την Tρίτη 1 Ιουλίου 2014.
 Οι πτυχιακές εξετάσεις της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. θα αρχίσουν από την Πέμπτη 29
Μαΐου 2014 μέχρι και την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014. 4

 Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, Β΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 και μέχρι τη
Δευτέρα 30 Ιουνίου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες (έκδοση
αποτελεσμάτων, υποβολή αιτήσεων για αναβαθμολόγηση).
 Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ., να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και μέχρι
τη Δευτέρα 30 Ιουνίου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες (έκδοση
αποτελεσμάτων, υποβολή αιτήσεων για αναβαθμολόγηση).
 Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων και της Δ΄
τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων να έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014.
 Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. να έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 και μέχρι τη Δευτέρα 30
Ιουνίου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες (έκδοση αποτελεσμάτων,
υποβολή αιτήσεων για αναβαθμολόγηση).
 Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στους μαθητές των Ημερησίων και
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθώς και των ΕΠΑ.Σ., το αργότερο 2 ημέρες πριν από την
έναρξη των εξετάσεων (Υ.Α. 80033/Γ2/12-09-2006, Φ.Ε.Κ. 1286 Β΄ και
148096/Γ2/24-12-2007, Φ.Ε.Κ. 2511 Β΄).
 Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο ειδικό μάθημα και γι΄ αυτό το λόγο
απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν
να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις, σύμφωνα με το
πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το Λύκειό τους.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 17 του Π.Δ. 50/2008:
«Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων της
εξεταστικής περιόδου, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι
ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΕΠΑ.Λ. όπου φοιτούν, με την
οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών
δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε
γραπτό δοκίμιο».
Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 15 του Π.Δ.
51/2008: «Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των
αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι
ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ΕΠΑ.Σ.
όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή
περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το
προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο».
 5

 H εξεταστέα ύλη των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (5)
εργάσιμες μέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων, για τα Ημερήσια και τα Εσπερινά
Γενικά Λύκεια (αρ. 16, Π.Δ. 60/2006) και πέντε (5) εργάσιμες μέρες τουλάχιστον
πριν από την έναρξη των εξετάσεων, για τα Επαγγελματικά Λύκεια και τις
Επαγγελματικές Σχολές (αρ. 12, Π.Δ. 50/2008 και αρ. 10, Π.Δ. 51/2008).
 Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
της οικείας σχολικής μονάδας.
 Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι για την αξιολόγηση των κατ΄ ιδίαν
διδαχθέντων και των στρατεύσιμων μαθητών ισχύει, για τα Γυμνάσια, το άρθρο 2
του Π.Δ. 182/1984 και το άρθρο 6 του Π.Δ. 39/2014, και για τα Γενικά Λύκεια, το
άρθρο 33 του Π.Δ. 60/2006 και η παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 48/2012. Για την
αξιολόγηση των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων στα Επαγγελματικά Λύκεια ισχύει το
άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 7, 8 του αρ. 1 του
Π.Δ. 43/2010 (Φ.Ε.Κ. 86 Α΄), την παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112
Α΄) και την παρ. 11 του άρθρου 1 του Π.Δ. 112/2013 (Φ.Ε.Κ. 145 Α΄).
 Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την εφαρμογή
της παρούσας, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες ημερομηνίες, καθώς και για
την ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων, προκειμένου οι
μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

 Εσωτερική Διανομή: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 1) Γραφείο κ. Υπουργού
 2) Γραφείο κ. Υφυπουργού
 3) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
 4) Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ.
 5) Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
 6) Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 7) Δ/νση Ειδικής Αγωγής κ΄ Εκπαίδευσης
 8) Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.
 9) Δ/νση Οργάνωσης κ΄ Διεξαγωγής Εξετάσεων
 10) Γ.Ε.ΠΟ.
 11) Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων,Τμήμα Γ΄
 12) Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
 Τμήματα A΄, Β΄, Γ΄, Δ΄

Share this

0 Comment to "Θέμα: «Πρόγραμμα εξετάσεων σχολικού έτους 2013-2014» "

Δημοσίευση σχολίου