Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Αλλαγές τμημάτων ΑΕΙ στα Επιστημονικά Πεδία

Την τροποποίηση της τ  υπ’ αριθ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 τ.Β ́) υπουργικής απόφασης «Ένταξη των Σχο- λών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α ́) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», ως ακολούθως, υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, ως εξής:
Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ- ΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, στα τμήματα των Πανεπιστημίων, προστίθεται:

Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

Μετεγγραφές 2016-2017.Τα κριτηρια

Μετεγγραφές 2016-2017: Τα κριτήρια των μετεγγραφών Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal στην Ελλάδα παρουσιάζουν στους φοιτητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ τα κριτήρια για τις Μετεγγραφές 2016-2017. TA ΚΡΙΤΗΡΙΑ - Η χορήγηση μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα ακόλουθα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια Εισόδημα ατομικό η κατά κεφαλήν. - Μέχρι 3.000 ευρώ ετησίως 5 μόρια - Από 3.001 ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως 4 μόρια Από 6.001 ευρώ μέχρι 9.000 ευρώ ετησίως 3 μόρια - Ορφανός/ή και από τους δύο γονείς 3 μόρια Μέλος πολύτεκνης οικογένειας 2 μόρια Διαβάστε ακόμη: Μετεγγραφές 2016-2017: Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας - Μέλος τρίτεκνης οικογένειας 1 μόριο Αδελφός/ή φοιτητής/τρια σε άλλη πόλη 1 μόριο  -Αδέλφια που ήδη φοιτούν ή συμμετέχουν μαζί στις εξετάσεις 1 μόριο - Συγγενής πρώτου βαθμού με αναπηρία 67 1 μόριο - Ορφανός/ή από τον ένα γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας 1 μόριο - Εξαιρούνται τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας και ανάπηροι φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων  για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί: 1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης, από την οποία θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του έτους 2015. 4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούμενος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλή εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2014. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το τρέχον οικονομικό έτος, ο αιτών ή/και οι γονείς του υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) θεωρημένη από δημόσια αρχή, σχετικά με το λόγο απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς 6. Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014). 7. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/ φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών: α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και β) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων 8. Βεβαίωση πρόσβασης για τους αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β ́ και βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ Α ́, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. 9. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. 10. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία να φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της με αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β ́) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στον ανωτέρω νόμο. 11. Στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας : α) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/90 (Α ́120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας, β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια 12. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας: α) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική, 67% και άνω, β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή β2) Βεβαίωση από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα 13. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι πάσχει από κάποια από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897 /Β6/2014 (Β ́ 358) Κ.Υ.Α παθήσεις α) Πιστοποιητικό της επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή β2) Βεβαίωση από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα 14. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών: α) Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ) β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια Σημειώνεται ότι: σε περίπτωση που η συνδρομή των μοριοδοτημένων στην αίτηση κριτηρίων  δεν αποδειχθεί από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται είτε για όλα τα δηλωθέντα και μοριοδοτηθέντα κριτήρια είτε για κάποιο από αυτά, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ). Στη συνέχεια τροποποιείται από τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ο κυρωμένος πίνακας δικαιούμενων μετεγγραφή ως προς τη διαγραφή των ανωτέρω αιτούντων.Σάββατο 27 Αυγούστου 2016

Δελτίο Τύπου Γενικού Φροντιστηρίου "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ".

Το Γενικό  Φροντιστήριο "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ'' ανακοινώνει ότι σε λίγες μέρες περατώνονται τα μαθήματα του σχολικού έτους 2016-17.Τα μαθήματα των θερινών τμημάτων θα αρχίσουν την Τρίτη 1 Αυγούστου.Μέσα σε κλίμα αγαστής συνεργασίας με γονείς και μαθητές συνεχίζουμε για 19 χρονιά την προσφορά μας στα εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης μας διαθέτοντας τα αρτιότερα(μακραν)φροντιστηρικά βιβλία και ένα άριστο επιτελείο καθηγητών που με αμέριστο ζήλο εργάζονται για την προαγωγή της προσωπικότητας και των μαθησιακών δυνατοτήτων των μαθητών μας.Κι όλα αυτά, διαθέτοντας τα ελκυστικότερα οικονομικά πακέτα(σε ισχύ το πρόγραμμα"φέρε και το φίλο σου και κέρδισε έκπτωση διδάκτρων",που πρώτοι εφαρμόσαμε, ενώ σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες οικογένειες παρέχουμε έκπτωση 50%).
   Στο φροντιστήριό μας διδάσκουν:
   Σαββίδης Λάζαρος-Φιλόλογος
   Χατζής Θωμάς-Φιλόλογος
   Κεχαγιάς Γιάννης-Μαθηματικός
   Τσιουμήτας Κωνσταντίνος-Φυσικός
   Παπαγιαννάκη Ελένη-Βιολόγος
   Φουλίδου Ελένη-Οικονομολόγος
   Κεσίδης Δημήτρης-Πληροφορικός

  ΥΓ.Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο!!

            Γενικό Φροντιστήριο "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ" το "σωστό Φροντιστήριο πλάι σου!!!!

Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

Η  Διεύθυνση του Φροντιστηρίου μας και το επιτελείο των καθηγητών μας εύχεται στους επιτυχόντες μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 καλή σταδιοδρομία και ευόδωση των στόχων και των προσδοκιών τους.Το υπέροχο ταξίδι στο μαγικό κόσμο της Πανεπιστημιακής γνώσης, παιδιά μας, τώρα αρχίζει. Χαρείτε το...Γίνετε λαμπροί επιστήμονες σ όποιο "μετερίζι"της γνώσης κι αν ταχθείτε..Το ταξίδι προς τη δική σας "Ιθάκη" θα ναι γοητευτικό...Αποκομίστε απ αυτό τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη,ώστε,όταν φτάσετε στον προορισμό σας, να είστε ΄'πραγματικοί επιστήμονες".Σας ευχαριστούμε για τις στιγμές που περάσαμε μαζί σας σ αυτόν το δύσκολο μεν αλλά άκρως γοητευτικό αγώνα που δώσαμε μαζί!!!!                                                     Σαββίδης κ Λάζαρος
                                                    υπεύθυνος Σπουδών
                                                    Φιλόλογος Φροντιστής

Υ.Γ. Αναλυτικό πίνακα με τους επιτυχόντες του φροντιστηρίου θα δημοσιευτούν σύντομα στον ιστότοπο του Φροντιστηρίου μας.
                                  

Κυριακή 21 Αυγούστου 2016

Αριθμός εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017

Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση σε πενήντα τρεις (53).
Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυ- φθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως απόφοιτοι προηγούμενου έτους του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 (Α' 29), χωρίς νέα εξέταση.
Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δίνεται κατ' εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσε- ων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πα- νελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2014. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2015 σε ποσοστό 60%
β. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα οκτώ (48) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυ- κείων με το σύστημα (νέο) εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4327/2015 (Α' 50), και από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα που ίσχυε κατά το προη- γούμενο ακαδημαϊκό έτος (παλαιό). Από τις θέσεις αυ- τές, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ.253.1/69267/Α5 από 22.04.2016 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β ́ 1232), ποσοστό 4% θα καλυφθεί από υποψηφίους που θα διαγωνιστούν με το παλαιό σύστη- μα, ενώ οι λοιπές θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα διαγωνιστούν με το νέο σύστημα εισαγωγής.
γ. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, σύμ- φωνα με τα ποσοστά της περίπτωσης β', γίνεται στρογ- γυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους της κα- τηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β') χωρίς εξετάσεις, μεταφέρονται και προστίθενται στον αριθμό θέσεων που αντιστοιχούν στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελ- λαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (νέο σύστημα εισαγωγής). Ομοίως, τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδι- κές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων ή Ημερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') (παλαιό σύστημα εισαγωγής) μεταφέ- ρονται και προστίθενται στις θέσεις που αντιστοιχούν στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελ- λαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύ- στημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (νέο σύστημα εισαγωγής).
Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προ- έρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α ́ 152), «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προ- έρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».
Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμ- βάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της παραγράφου 2 καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατη- γορίας.
Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνο- μικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ανδρών- γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016

ΕΥΧΕΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η Διεύθυνση του φροντιστηρίου μας και το επιτελείο των καθηγητών μας εύχονται ολόψυχα στους μαθητές και τις οικογένειές τους οι πρεσβείες της Θεοτόκου να ευλογούν και να χαριτώνουν τη ζωή τους.Καλή πρόοδο και πολλές επιτυχίες σε όλα τα παιδιά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους!!!

        Από τη Διεύθυνση

Κυριακή 7 Αυγούστου 2016

Τι αλλάζει τη νέα σχολική χρονιά σε δημοτικά και γυμνάσια
Χρονιά αλλαγών για τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Μειώσεις των ωρών διδασκαλίας, αλλά και των εξεταζόμενων μαθημάτων, μελέτη των μαθητών στο σχολείο, περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών και τετράμηνα αντί για τρίμηνα είναι μερικές από τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Παιδείας.
Τι αλλάζει στα δημοτικά:
  • Το ωράριο θα λήγει στις 13:15
  • Το ωράριο του ολοήμερου θα ξεκινάει 13:15 και θα τελειώνει στις 16:00
  • Θα υπάρχει δυνατότητα πρόωρης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων από τις 07:00
  • νέα γνωστικά αντικείμενα σε 2.218 μονάδες
Τι αλλάζει στα Γυμνάσια:
  • Τα τρία τρίμηνα θα γίνουν δύο τετράμηνα
  • Θα μειωθεί ο χρόνος των προαγωγικών εξετάσεων
  • Θα μειωθούν τα μαθήματα που εξετάζονται στις προαγωγικές εξετάσεις
  • Θα υπάρχει για όλα τα μαθήματα ένα ωριαίο διαγώνισμα το πρώτο τετράμηνο
  • Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα υπάρχει ένα ωριαίο διαγώνισμα στο δεύτερο τετράμηνο ή μια συνθετική εργασία
Οι αλλαγές για τους εκπαιδευτικούς
Αλλαγές σχεδιάζονται και στον τρόπο που θα κληθούν να διαχειριστούν την ύλη των μαθημάτων οι εκπαιδευτικοί. Μάλιστα ετοιμάζονται σχετικές οδηγίες διαχείρισης της ύλης, διάφορα εναλλακτικά σενάρια διδασκαλίας, προτάσεις για δραστηριότητες μαθητών.