Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Τι αναφέρει η τροπολογία για τις μετεγγραφές

Κατατέθηκε η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για τις μετεγγραφές. Σύμφωνα με αυτή δικαιούνται μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή εάν αυτό δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους όσοι ανήκουν στις ακόλουθες περιπτώσεις.

  1. πολύτεκνοι
  2. τρίτεκνοι
  3. οι επιτυχόντες αρφανοί από έναν γονέα ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δυο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,
  4. με γονείς τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%
  5. τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας

Επιτυχόντες ορφανοί και από τους δυο γονείς

Οι επιτυχόντες ορφανοί και από τους δυο γονείς που ανήκουν στην περίπτωση γ.β) (ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα) δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη μόνιμης κατοικίας τους ή εάν δεν υπάρχει δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στη μόνιμη κατοικία τους.

Φοιτητές με αδέρφια που σπουδάζουν ή πολύδυμα τέκνα

Δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφέρεια βρίσκεται η  μόνιμη κατοικία των γονέων τους ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη φοίτησης του αδερφού ή της αδελφής τους. Εάν αυτό δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ από τη μόνιμη κατοικία των γονέων τους.
Το παραπάνω αφορά φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία με αδερφό/ή που σπουδάζει ή στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων.

Περισσότερες από μια αντίστοιχες Σχολές 
Σε περίπτωση που οι αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ είναι περισσότερες από μία ανά Περιφέρεια  οι δικαιούχοι μεταφοράς θέσης οφείλουν να τις δηλώσουν όλες κατά σειρά προτίμησης. Η επιλογή των επιτυχόντων ανά Σχολή ή Τμήμα γίνεται βάσει των μορίων εισαγωγής τους και τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ισάριθμα για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των κατατεθεισών αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

Τι άλλο αναφέρεται για τα πολύδυμα τέκνα
Η περίπτωση γ.ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν.4264/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ.ε) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος ή έστω το ένα τέκνο εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Χημείας, Φυσικής ή Βιολογίας δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΤΕΙ εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΤΕΙ εφόσον πέτυχαν σε ΤΕΙ.
Η έναρξη της διάταξης αρχίζει την 29η Σεπτεμβρίου.

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης σε τμήμα ή σχολή ΑΕΙ της ίδιας Περιφέρειας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν.4264/2014 και του άρθρου 47 του ν.4274/2014 δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης σε Τμήμα ή Σχολή του ίδιου ΑΕΙ ή σε Τμήμα ΑΕΙ που εδρεύει στην ίδια Περιφέρεια.

Κατάργηση μεταφοράς θέσης φοιτητών Δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών
Η παράγραφος 4 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις» και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καταργούνται.

Η παράγραφος 4 που καταργείται αναφέρει τα εξής:
Κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών, περί μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., διατάξεων, οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. οι οποίοι είναι έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαιούνται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη, κατά τις κείμενες διατάξεις, Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι, εφόσον είναι φοιτητές Τ.Ε.Ι, που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. της πόλης όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται η διαδικασία μεταφοράς των θέσεων φοίτησης των ανωτέρω φοιτητών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου καταργείται για τους πιο πάνω υπαλλήλους του άρθρου 4 καθώς και για τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ η δυνατότητα μεταφοράς της θέσης φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ, ΤΕΙ στην έδρα που υπηρετούν ή διαμένουν ή έχουν εκλεγεί ή σε πλησιέστερο σε αυτήν ΑΕΙ.

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Οδηγιές του υπουργείου παιδείας για τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη για τις τάξεις του ΛυκείουΕπισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας(www.oefe.gr)και ενημερωθείτε για την εξεταστέα ύλη όλων των μαθημάτων σε Α και Β Λυκείου.

Καλό Γενάρη τα αποτελέσματα μετεγγραφών

Μετά τα Χριστούγεννα θα μάθουν οι φοιτητές σε ποιο τμήμα πήραν μετεγγραφή, όπως προκύπτει από δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο MEGA. Συγκεκριμένα σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων ο κ. Λοβέρδος δήλωσε τα εξής:
«Είπαμε, για να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε τις αιτήσεις να τις παραλάβει το Υπουργείο. Άρα έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα υποδοχής των αιτήσεων για να ξέρουμε ακριβώς σε κάθε Τμήμα πόσοι έχουν έρθει. Και πρόσθεσε θα τελειώσει όπως και πέρυσι. Δηλαδή η εικόνα που έχω από τις ερωτήσεις που κάνω και τις απαντήσεις που παίρνω είναι ότι πέρσι οι μετεγγραφές στον κυρίως όγκο τους έγιναν στην αρχή του επόμενου έτους. Η Υπουργική Απόφαση θα βγει τις επόμενες μέρες. Δεν θα ανατρέψουμε το νόμο, απλώς αυτές τις δυο γωνιές του που ήταν αδιευκρίνιστες και παράλογες στην ερμηνεία τους, θα τις ερμηνεύσω. Και θα τις ερμηνεύσω με τον τρόπο που θέλω εγώ».
Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ο Υπουργός Παιδείας είχε αναφέρει ότι  πάντα οι μετεγγραφές αργούν τονίζοντας ότι το πρόβλημα δεν θα δημιουργηθεί το πρώτο εξάμηνο με όσους πάρουν μετεγγραφή.
«Το πρόβλημα δεν δημιουργείται από το πρώτο εξάμηνο. Το πρόβλημα σου επιτρέπεται το πρώτο εξάμηνο να το διαχειριστείς, γιατί οι φοιτητές αυτοί – και όσοι είσαστε πανεπιστημιακοί και εργάζεστε στα Τ.Ε.Ι. ως καθηγητές, σκεφτείτε, ότι πάντα οι μετεγγραφές αργούν. Το πρώτο εξάμηνο θα πάει κανονικά και έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις καλές λύσεις, δεν θα χάσουμε την ψυχραιμία μας» ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας.
Στα παραπάνω να αναφέρουμε ότι ο κ. Λοβέρδος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να ισχύσει του χρόνου ο νόμος λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής:
«Δηλαδή είτε εγώ είμαι είτε άλλος είναι, δεν μπορείς να κρατήσεις αυτό το νόμο. Συμπληρώνοντας: Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Όμως η εικόνα που θα αποκτήσουμε και η συζήτησή μας αν θέλετε να είναι της απολύτου ενημέρωσης του κόσμου, πρέπει να γίνει αφού περάσει η εβδομάδα της υποβολής των αιτήσεων».

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

«Δεν πάμε σε αλλαγές. Υπάρχει συνεχής παραπληροφόρηση με πολιτικά κίνητρα. Η παραπληροφόρηση αυτή θέλει τα καθημερινά θέματα της παιδείας με διάσταση από αναλήθεια μέχρι ψεύδους».
Τη δήλωση αυτή έκανε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, στην τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ, «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ», και υπογράμμισε:
Α.Εγώ σας λέω ότι επανειλημμένα έχουμε πει ότι το νέο Λύκειο το οποίο κατέστη νέο με πρόσφατες σχετικά αλλαγές και το νόμο περί Πανεπιστημίων, δεν πρόκειται να τα πειράξουμε. Εμείς θ’ ασχοληθούμε με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το έχουμε πει αυτό εκατό φορές. Επιμένει μια φωνούλα να λέει ότι οργανώνουμε αλλαγές στο Λύκειο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Β. Μια αλλαγή θα κάνουμε, την οποία όποιος λέει ότι δεν τη θέλει, πρέπει λιγάκι να κοιταχτεί. Αφαιρέθηκαν από τα Πανεπιστήμια Πληροφορικής οι εξετάσεις στο μάθημα της Πληροφορικής. Το θεωρώ όχι απαράδεκτο, αλλά μη υποστηρίξιμο διεθνώς σε καμία περίπτωση. Και τι λέμε: Η Χημεία στους χημικούς, σ’ αυτούς που έχουν αυτό τον προσανατολισμό σπουδών και η Πληροφορική σ’ αυτούς που έχουν προσανατολισμό σπουδών στην Πληροφορική.
Γ.Το να θεωρεί κανείς την Πληροφορική ως μέσο και όχι ως επιστήμη, είναι ανόητο. Μπορεί εσείς κι εγώ κύριοι να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή για να κάνουμε τη δουλειά μας. Για να μπορέσω εγώ κι εσείς να κάνουμε αυτό, κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται με την επιστήμη της Πληροφορικής. Αυτή την πορεία, που είναι παγκόσμια, η Ελλάδα αποφάσισε, κακώς, ότι δεν την θέλει.  Εδώ θα επιμείνουμε, είναι η μόνη αλλαγή που θα κάνουμε, θα επιμείνουμε σ’ αυτό, ότι όσοι δίνουν Πληροφορική θα εξεταστούν στα εισαγωγικά στο μάθημα της Πληροφορικής. Μόνο αυτοί. Κι έχουμε κάνει μια πολύ ισορροπημένη, απέναντι στη Χημεία και στην Πληροφορική, ταξινόμηση και δεν την ανακοινώνουμε ακόμη διότι συνεχίζουμε το διάλογο, είναι θέμα ολίγων ημερών. Είναι η μόνη αλλαγή που θα κάνουμε. Η λύση δεν έχει ανακοινωθεί. Οι χημικοί έχουν τις απόψεις ή και τις αιτιάσεις τους. Γίνονται απόλυτα σεβαστές, εκτιμούμε και σεβόμαστε πάρα πολύ και αυτό τον κλάδο της επιστήμης. Και θα τον σεβαστούμε διατηρώντας τη δυνατότητά τους να είναι παρόντες και η επιστήμη τους να είναι παρούσα εκεί όπου επιστημολογικά, όχι απλώς επιστημονικά αλλά επιστημολογικά, πρέπει έτσι να είναι. Δε μπορεί αυτό όμως να γίνει σε βάρος της Πληροφορικής.
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜ ΑΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ
Δ.Ευρύτατη παρέμβαση στον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ δεν θα γίνει. Αυτά τα λένε κερδοσκόποι του χώρου. Έλεγαν στην αρχή ότι «θέλω να καταργήσω τις καμπάνες», τώρα λένε ότι «θέλω να καταργήσω το σταυρό στη σημαία». Δηλαδή λένε διάφορα. Τους λέω ότι μπορείς ν’ απασχολήσεις την επικαιρότητα και με άλλους τρόπους. Κάνε τζόκινγκ γυμνός και θα σε δείξουν όλα τα κανάλια. Δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρείς τον κόσμο. Ταλαιπωρούν τον κόσμο με παραπληροφόρηση.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
    Για τα θέματα των εισαγωγικών στις στρατιωτικές σχολές  ο υπουργός Παιδείας είπε τα εξής: «Δεν έχουμε πάρει πρωτοβουλία εμείς. Μας ζήτησαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να ξαναδούμε κάπως το θέμα. Η δική τους αντίληψη είναι και εν μέρει έχουν δίκιο, ότι σήμερα ένα παιδί που θέλει να μπει στις στρατιωτικές σχολές, συναγωνίζεται μ’ ένα παιδί που λέει «να μπω κάπου και ας είναι κι εκεί». Με αποτέλεσμα να έχουμε ορισμένα θέματα πολύ σοβαρά στην εξέλιξη αυτών που γίνονται Αξιωματικοί δι’ αυτού του τρόπου χωρίς να το θέλουν. Κάναμε αυτή τη συζήτηση. Είπαμε ότι οι εξετάσεις δε φεύγουν από το Υπουργείο Παιδείας γιατί καλές ή κακές είναι αδιάβλητες».
ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
    Για τα κενά στα σχολεία ο κ. Λοβέρδος τόνισε:
-Ξεκινήσαμε με τη διαπίστωση των  Υπηρεσιών μέσα από την πυραμιδωτή οργάνωση του Υπουργείου Παιδείας στην εκτίμηση των 22.500 κενών. Εμείς μπορούσαμε να καλύψουμε από αυτά τις 19.500 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια οι 19.500 έγινε 16.500 και μετά 16.000, διότι δεν υπήρχαν χρήματα από το ΕΣΠΑ. Γιατί οι θέσεις για τις οποίες ζητούσαμε ΕΣΠΑ, ήταν θέσεις ασύμβατες με το ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ μπορείς να πληρώσεις σχολεία με ειδική αγωγή, μουσικά σχολεία, συγκεκριμένες ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας, αλλά όχι φιλόλογο.
  -Πέρσι ήταν το νέο Λύκειο σε πειραματική μελέτη και συνεπώς υπήρχε αυτή η αιτιολογία που δικαιολογούσε ΕΣΠΑ. Φέτος μας είπαν «Κύριοι έχετε 16.000 αντί για 19.500» τότε εμείς λιγοστέψαμε τις αποσπάσεις σε φορείς, δεύτερον κάναμε την παράλληλη ανάθεση μεγαλύτερη δηλαδή μια φιλόλογος –και σας λέω κι ένα παράδειγμα Καστελόριζου- κάνει μαθήματα που σχετίζονται με την οικονομία, με την πολιτική, με το Σύνταγμα. Ένας γυμναστής κάνει οικιακή οικονομία, δηλαδή κάνουν παράλληλα πράγματα. Αυτό υπήρχε, αλλά υπεραυξήθηκε και έχει καλυφθεί αυτό από τον τύπο στα επαγγελματικά λύκεια, αλλά και στα υπόλοιπα κανονικά γυμνάσια και λύκεια.
  -Ένα τρίτο μέτρο είναι η χρήση του Νόμου 1566 της δεκαετίας του ’80 ο οποίος ορίζει ότι σε έκτακτες περιστάσεις όλοι κάνουν τα πάντα. Άρα εμείς με αυτό τον τρόπο και έχοντας 16.000 αντί των αναγκών μας ξεκινάμε με μια λογική παρ' όλα αυτά 500 κενών, υπάρχει η εκτίμηση ότι θα υπερβούν τα 1.000 και η δική μας εκτίμηση που καταλήγει στα χίλια κενά σε όλη τη χώρα, είναι μετά από μια συσταλτική ερμηνεία του νόμου. Δηλαδή, με την έννοια ότι ένας καθηγητής αγγλικών σε ένα νησί, που έχει δύο ή τρεις σχολικές μονάδες θα κάνει και στις τρεις και για να συμπληρώσει το πρόγραμμα διδασκαλίας του και ορισμένες φορές για να καλύψει. Λέει εδώ και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ «μα, οι θέσεις που προβλέπονται είναι τρεις και στα ολοήμερα σχολεία το προσωπικό εκεί δεν πρέπει να είναι όπως λέγαμε παλιά parking παιδιών, αλλά πρέπει να γίνεται δουλειά. Άρα πρέπει να πάτε περισσότερους δασκάλους». Απαντάμε ότι οι αριθμοί που δίνουν οι συνδικαλιστές είναι σωστοί, δεν τους αμφισβητούμε.
-Ομως, δεν έχουμε χρήματα να καλύψουμε. Δεν μπορούμε να τους καλύψουμε. Συνεπώς με τη λογική της επάρκειας πετύχαμε να είναι τα βιβλία στη θέση τους και όλα τα σχολεία όλες οι σχολικές μονάδες ανοιχτές. Υπάρχουν κενά, συμπληρώσαμε με 5.000 αναπληρωτές πριν αρχίσει το σχολικό έτος τα κενά, στείλαμε άλλες 5.000 περίπου την περασμένη Τετάρτη όπως ακριβώς είχαμε πει και αυτή την εβδομάδα θα στείλουμε και τους υπόλοιπους ούτως ώστε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου από τις 16.000 θέσεις να έχουμε καλύψει τις 15.000. Θα μας μείνουν και 1.000 θέσεις για να καλύπτουμε έκτακτες περιστάσεις.
  -Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν έχουμε χρήματα να καλύψουμε τις υπόλοιπες κενές θέσεις. Είμαστε σαφείς. Είχαμε πει στους συνδικαλιστές ότι διαφωνούμε ενδεχομένως για όλα, αλλά είναι θλιβερό ενώπιον του ελληνικού λαού να διαφωνούμε σε αριθμούς.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ
    Για τις προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ ο υπουργός παιδείας υπογράμμισε τα εξής:
  Να πω με μια φράση. ΑΣΕΠ θα υπάρξει αν το Υπουργείο τα καταφέρει και η Κυβέρνηση τα καταφέρει, η εκπαίδευση να βγει από το 1 προς 10 τώρα. Στις 30 του μηνός καταθέτουμε μελέτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία ακτινογραφούμε την κατάσταση. Αυτό που έγινε φέτος, που πήραμε χρήματα με τη βοήθεια του κ. Δένδια και του Πρωθυπουργού και του κ. Βενιζέλου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν είναι σωστό. Επειδή αυξάνονται ραγδαία οι συνταξιοδοτήσεις και παράλληλα δεν γίνονται προσλήψεις του χρόνου δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Δεν θα μπορέσει του χρόνου το σύστημα να λειτουργήσει, γι' αυτό πρέπει να βγούμε από το 1 προς 10. Κάναμε τη μελέτη, την ετοιμάσαμε. Χρειαζόμαστε 10.000 εκπαιδευτικούς. Και αυτούς θα τους πάρουμε φυσικά με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οποίος εάν έχουμε τη σχετική δυνατότητα θα γίνει το Δεκέμβριο, ή επειδή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει και να διαβάσουν θα γίνει τον Ιανουάριο. Αυτό σκεφτόμαστε.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΏΝ
    Για τις μετακινήσεις των μαθητών ο κ. Λοβέρδος είπε τα εξής:: Αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά όπου εντοπίζουμε πρόβλημα συνεργαζόμαστε με τον κ. Ντινόπουλο, δηλαδή μέχρι στιγμής τρεις τέσσερις φορές για θέματά μας έχουμε απευθυνθεί με θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή η δική μας η ευθύνη είναι εκεί να εντοπίζουμε το πρόβλημα και να απευθυνόμαστε στον αρμόδιο. Δεν το λέω για να βγούμε από την ευθύνη, συνολική ευθύνη έχουμε ως Κυβέρνηση.

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Όσα πρέπει να ξέρουν οι μαθητές της Β Λυκείου

Αλλαγές έρχονται στο Νέο Λύκειο, όπως προκύπτει από δηλώσεις του υπουργού Παιδείας καθώς και από σχετική ενημέρωση του news.gr.
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι αλλαγές, καθώς και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές της Β” Λυκείου για την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη και το νέο σύστημα εισαγωγής.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Γ” Λυκείου

Το ΙΕΠ, όπως ενημερώθηκε το news.gr, έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της επαναφοράς της Πληροφορικής για την εισαγωγή στα οικεία τμήματα. Πιθανόν να δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο στα πλαίσια της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών όπου οι μαθητές θα εξετάζονται σε Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική και Νεοελληνική Γλώσσα.
Συνέχεια εδώ

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014

Μάθετε αν το τμήμα που περάσατε δίνει δικαίωμα μετεγγραφής

Μετά από την Υπουργική Απόφαση για τις νέες αντιστοιχίες των ΤΕΙ δημοσιεύτηκε και αυτή που αφορά τα ΑΕΙ. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένα από τα βήματα για την έναρξη της διαδικασίας των μετεγγραφών και αναμένεται την επόμενη εβδομάδα η εγκύκλιος που θα καθορίζει τα διαδικαστικά θέματα.
Οι μετεγγραφές αναμένεται να ξεκινήσουν στις 29 Σεπτεμβρίου και εκτιμάται ότι περισσότεροι από 20.000 φοιτητές θα σπεύσουν να καταθέσουν την αίτησή τους. Η διαδικασία θα είναι ηλεκτρονική ενώ το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στην όλη διαδικασία και ότι οι φοιτητές δεν θα χάσουν το Α εξάμηνο όπως έγινε το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Όσον αφορά τις αντιστοιχίες των ΑΕΙ δεν εντοπίζονται, όπως αναμενόταν, διαφορές συγκριτικά με την προηγούμενη απόφαση στην οποία στηρίχτηκαν οι υποψήφιοι όταν κατέθεσαν το μηχανογραφικό τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ΤΕΙ, γεγονός που έχει παρουσιάσει σε άρθρο του το news.gr.
Το news.gr παρουσιάζει τόσο τα τμήματα που δίνουν μετεγγραφή όσο και αυτά που δεν έχουν αντίστοιχο τμήμα σε άλλη περιοχή και ως εκ τούτου οι εισαχθέντες δεν έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
Μη αντίστοιχα θεωρούνται τα παρακάτω λειτουργούντα πανεπιστημιακά τμήματα:
1. «Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. «Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. «Μουσικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5. «Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
6. «Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
7. «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
8. «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
9. «Κινηματογράφου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10. «Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
11. «Θεάτρου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
12. «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
13. «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
14. «Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
15. «Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
16. «Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
17. «Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
18. «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
19. «Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
20. «Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
21. «Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
22. «Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
23. «Μηχανικών Επιστήμης Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
24. «Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
25. «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).
26. «Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).
27. «Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
28. «Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
29. «Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
30. Εισαγωγική κατεύθυνση «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Τμήματος «Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
31. «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.
32. «Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
33. «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
34. «Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
35. «Επιστημών της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
36. «Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
37. «Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
38. «Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
39. «Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
40. «Τεχνών Ήχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
41. «Μουσικών Σπουδών» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
42. «Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
43. «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
44. «Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
45. «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
46. «Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
1. «Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Ελληνικής Φιλολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
2. «Ιστορίας και Αρχαιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Ιστορίας και Εθνολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Ιστορίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου (για τα τρία τελευταία μόνο για την κατεύθυνση ιστορίας).
3. «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4. «Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Φιλοσοφίας» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
5. «Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
6. «Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
7. «Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
8. «Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
9. «Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10. «Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
11. «Κοινωνικής Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
12. «Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
13. «Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
14. «Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και «Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
15. «Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσ/νίκης και Σερρών), του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
16. «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
17. «Νομικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
18. «Κοινωνιολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
19. «Κοινωνικής Πολιτικής» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και εισαγωγική κατεύθυνση «Κοινωνικής Διοίκησης» του Τμήματος «Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
20. «Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πολιτικών Επιστημών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εισαγωγική κατεύθυνση «Πολιτικής Επιστήμης» του Τμήματος «Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, «Πολιτικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Κρήτης και «Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
21. «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
22. «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
23. «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
24. «Ναυτιλιακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
25. «Χημείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
26. «Φυσικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
27. «Μαθηματικών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και εισαγωγικές κατευθύνσεις «Μαθηματικών» των Τμημάτων «Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης και «Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
28. «Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εισαγωγική κατεύθυνση «Στατιστικής και Αναλογιστικών−Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» του Τμήματος «Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
29. «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
30. «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πατρών.
31. «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής» των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων, «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και «Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
32. «Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, και «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών.
33. «Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.
34. «Χημικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.
35. «Μηχανικών Περιβάλλοντος» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.
36. «Επιστήμης των Υλικών» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
37. «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
38. «Πολιτικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
39. «Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
40. «Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
41. «Θεατρικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
42. «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Πατρών(Αγρίνιο) και «Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
43. «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» και «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
44. «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση ‘Αγροτικής Οικονομίας’ του τμήματος) και  «Αγροτικής Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
45. «Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.
46. «Γεωγραφίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
47. «Ιατρικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
48. «Οδοντιατρικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
49. «Νοσηλευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
50. «Φαρμακευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.
51. «Κτηνιατρικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
52. «Βιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
53. «Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
54. «Σλαβικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Κανονικά οι εξετάσεις για την αστυνομία

Κανονικά θα διεξαχθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά οι εξετάσεις για τα τμήματα Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας όπως προκύπτει από το άρθρο 53 του Ν.4278/2014.
Η παράγραφος 23 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του N. 4249/2014, αντικαθίσταται ως εξής:α. Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας του σχολικού έτους 2012−2013 θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.
β. Κατά τα σχολικά έτη 2013−2014 και 2014−2015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017«.

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Δεν δικαιούνται μετεγγραφή οι εισακτέοι με το 10%
Πρώτα θα γίνει η εγγραφή των  φοιτητών στα τμήματα στα οποία έχουν περάσει και μετά θα ανοίξει το σύστημα για να γίνουν οι αιτήσεις των μετεγγραφών. Δεν μπορούν να γίνουν συγχρόνως αυτά. Έως και 26 Σεπτεμβρίου θα γίνονται οι εγγραφές στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και πιστεύουμε ότι τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει το σύστημα στο Υπουργείο Παιδείας, όπου θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τις μετεγγραφές. Εκεί έχουμε δύο κατηγορίες. Είναι η μεγάλη μάζα, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και ειδικές κατηγορίες με νόμο που ψηφίστηκε το Μαΐο του 2014 και είναι και η άλλη κατηγορία με τα οικονομικά κριτήρια με νόμο που ψηφίστηκε αργότερα. Συγχρόνως θα υποβάλλεται μια αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και από εκεί και πέρα οι αιτήσεις αυτές θα διαβιβαστούν στα αντίστοιχα τμήματα, όπου θα γίνεται και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για να προχωρήσουν στην μετεγγραφή των φοιτητών αυτών. Τα πράγματα πάνε όπως προβλέψαμε, αυτό όμως που θα ήθελα να διευκρινίσω  είναι ότι επειδή ο νόμος δεν υπήρχε και είναι η πρώτη φορά που τίθεται σε ισχύ φέτος και δεν έχουμε σαφή εικόνα αριθμού, ζητήσαμε με τη διαδικασία της εγγραφής να κάνουν και μία δήλωση ενδιαφέροντος  για το ποιοι προτίθενται  να μετεγγραφούν και που προτίθενται να μετεγγραφούν. Αυτό γίνεται για να έχουμε ένα κατ’αρχήν αριθμό. Δεν λέμε ότι θα είναι και ο πραγματικός αριθμός, αλλά να έχουμε μια αρχική εκτίμηση  με τη λήξη των εγγραφών, και να ξέρουμε πόσοι περίπου θα είναι οι φοιτητές που θα κάνουν μετεγγραφή, γιατί έχουμε και το πρόβλημα των κεντρικών πανεπιστήμιων που θα δεχθούν το μεγάλο αριθμό φοιτητών.
Δικαίωμα μετεγγραφών έχουν αυτοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις τον Ιούνιο του 2014, αυτοί δικαιούνται μετεγγραφή και μόνο, ό νόμος είναι σαφής.
Δεν δικαιούνται μετεγγραφή όσοι πέρασαν με το 10%, διότι δεν έδωσαν εξετάσεις τον Ιούνιο 2014 όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά έδωσαν εξετάσεις το 2013 και χρησιμοποίησαν το 10% με την περσινή τους βαθμολογία.
Τη Δευτέρα πιστεύουμε ότι θα βγουν και οι  δύο Υπουργικές Αποφάσεις που θα προβλέπουν  τις περιπτώσεις αλλά και τη διαδικασία με την οποία θα γίνονται οι μετεγγραφές.

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Ποια τμήματα των ΤΕΙ δεν δίνουν μετεγγραφή η νέα απόφαση

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι νέες αντιστοιχίες των τμημάτων των ΤΕΙ για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2014-15.
Δεν εντοπίσαμε διαφορές με την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση όσον αφορά τις αντιστοιχίες με εξαίρεση το τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στην Καστοριά που πέρσι δεν ήταν αντίστοιχο με κάποιο ενώ φέτος λόγω του λειτουργίας του αντίστοιχου τμήματος στο Αργοστόλι υπάρχει η δυνατότητα μετεγγραφών.
Το news.gr παρουσιάζει ποια τμήματα δεν είναι αντίστοιχα οπότε και οι εισαχθέντες δε μπορούν να πάρουν μετεγγραφή. Αναλυτικά όλες οι αντιστοιχίες είναι στην Υπουργική Απόφαση και την οποία παραθέτουμε.
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ:
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ: Καμία
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: Καμία
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ: Καμία
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: Καμία
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: καμία
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: καμία
ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ: Καμία
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:  Καμία
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ: Καμία
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Καμία
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.: Καμία
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.: Καμία
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.: Καμία
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Καμία
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Καμία
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: καμία
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.: Καμία
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Εμε 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: Καμία
α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.
β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Καμία
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: καμία
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ): Καμία
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. : Καμία
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: καμία
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ): Καμία
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ:  Καμία
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: Καμία
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΠΥΡΓΟΣ): Καμία
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.: Καμία
ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.: Καμία
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ): Καμία
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ): Καμία

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Αναπάντητα ερωτήματα για το νέο σύστημα εισαγωγής

Και ενώ το παλιό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ οδεύει προς το τέλος του για το νέο σύστημα εισαγωγής που θα εφαρμοστεί σε πλήρη ανάπτυξη σε ένα χρόνο υπάρχουν κενά που απασχολούν τους υποψηφίους, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Μεγάλος είναι ο προβληματισμός των μαθητών για την κατανομή των σχολών ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Πεδίο Επιστημονικής Εξειδίκευσης.  Οι περισσότεροι μαθητές έχοντας φθάσει στη Β Λυκείου έχουν επιλέξει είτε την Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών είτε αυτή των Θετικών Σπουδών και έχουν αποφασίσει για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν χωρίς όμως, προειπώθηκε, να γνωρίζουν μέσω ποιων μαθημάτων θα εισαχθούν σε αυτές αφού το Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει στην κατανομή των 450 τμημάτων.
Ερωτηματικό αποτελούν και οι στρατιωτικές σχολές που όπως αποδείχθηκε και από τα φετινά στοιχεία ενδιαφέρουν χιλιάδες υποψηφίους. Κατά το παρελθόν είχε υποστηριχτεί ότι θα έπρεπε να μπουν σε ένα 6ο Πεδίο ώστε όσοι εισαχθέντες σε αυτές να το κάνουν συνειδητά.
Θυμίζουμε και τις δηλώσεις που είχε κάνει πριν ένα χρόνο ο πρώην υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος στον Αθήνα 9,84 όπου είχε γνωστοποιήσει ότι πραγματοποιήθηκε μελέτη για την εισαγωγή των στρατιωτικών σχολών σε ένα 6ο Επιστημονικό Πεδίο και ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του. Βέβαια ο διάδοχός του κ. Λοβέρδος δήλωσε ότι δεν θα πραγματοποιήσει αλλαγές στο ισχύον σύστημα ενώ δεν έχει αναφερθεί σε καμία του συνέντευξη για την εισαγωγή των σχολών σε ξεχωριστό πεδίο.
Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι ερωτηματικά προκαλεί η  εισαγωγή του μαθήματος της πληροφορικής στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Παιδείας.  Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εισαγωγή. Ένα σενάριο θέλει  το νέο μάθημα να μην αντικαθιστά αυτό της Χημείας αλλά μαζί με τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη νεοελληνική γλώσσα να οδηγεί σε ένα από τα 38 τμήματα που σχετίζονται με την  πληροφορική. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι σε δηλώσεις του στο MEGA ο κ. Λοβέρδος μίλησε επανεισαγωγή του μαθήματος ως προϋπόθεση για εισαγωγή στα οικεία τμήματα Πληροφορικής.
Η «Καθημερινή» σε άρθρο της  επικαλείται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ένωση Ελλήνων Χημικών θα ζητήσει την εισαγωγή της πληροφορικής ως 5ο μάθημα για τα τμήματα της Πληροφορικής όπως συμβαίνει τα μαθήματα ξένων γλωσσών για τα ξενόγλωσσα τμήματα.  Η πρόταση αυτή αναμένεται να συναντήσει τις έντονες αντιδράσεις των καθηγητών της Πληροφορικής.
Τέλος άλλη μια εκκρεμότητα που υπάρχει με το νέο σύστημα είναι οι συντελεστές βαρύτητας που θα υπάρχουν για κάθε μάθημα αφού στο άρθρο 4 του νόμου 4186 αναφέρεται ότι ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α” Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται.
Παραθέτουμε το σχετικό χωρίο του άρθρου 4:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους. Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Σχολής ή του Τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α” Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται».
Σε περίπτωση που το αρμόδιο τμήμα δεν καταθέσει την πρότασή του τότε το μάθημα ορίζεται από τον υπουργό Παιδείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42»Εξουσιοδοτικές διατάξεις Α Κεφαλαίου»  το οποίο κάνει γνωστό ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά, το αργότερο έως την 30ή Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.
Επίσης στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους.

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2014-2015-ΕΥΧΕΣ

Η Διεύθυνση και το επιτελείο των καθηγητών του φροντιστηρίου μας εύχεται στους μαθητές μας και τις οικογένειές τους η σχολική χρονιά που επίσημα αρχίζει αύριο,να ναι  χρονιά δημιουργική και άκρως αποδοτική.Εμείς ως εκπαιδευτικοί θα σταθούμε αρωγοί στις προσπάθειες των παιδιών να κατακτήσουν το πολύτιμο αγαθό της γνώσης.Οι γονείς θα ενισχύσουν απ την πλευρά τους τις άοκνες προσπάθειες των παιδιών.Οι μαθητές μας τέλος με ζήλο.επιμονή και υπομονή θα κατακτήσουν την κορυφή.ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!

                                                      Από τη Διεύθυνση