Κυριακή 21 Αυγούστου 2016

Αριθμός εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017

Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση σε πενήντα τρεις (53).
Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυ- φθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως απόφοιτοι προηγούμενου έτους του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 (Α' 29), χωρίς νέα εξέταση.
Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δίνεται κατ' εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσε- ων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πα- νελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2014. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2015 σε ποσοστό 60%
β. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα οκτώ (48) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυ- κείων με το σύστημα (νέο) εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4327/2015 (Α' 50), και από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα που ίσχυε κατά το προη- γούμενο ακαδημαϊκό έτος (παλαιό). Από τις θέσεις αυ- τές, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ.253.1/69267/Α5 από 22.04.2016 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β ́ 1232), ποσοστό 4% θα καλυφθεί από υποψηφίους που θα διαγωνιστούν με το παλαιό σύστη- μα, ενώ οι λοιπές θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα διαγωνιστούν με το νέο σύστημα εισαγωγής.
γ. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, σύμ- φωνα με τα ποσοστά της περίπτωσης β', γίνεται στρογ- γυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους της κα- τηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β') χωρίς εξετάσεις, μεταφέρονται και προστίθενται στον αριθμό θέσεων που αντιστοιχούν στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελ- λαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (νέο σύστημα εισαγωγής). Ομοίως, τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδι- κές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων ή Ημερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') (παλαιό σύστημα εισαγωγής) μεταφέ- ρονται και προστίθενται στις θέσεις που αντιστοιχούν στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελ- λαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύ- στημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (νέο σύστημα εισαγωγής).
Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προ- έρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α ́ 152), «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προ- έρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».
Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμ- βάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της παραγράφου 2 καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατη- γορίας.
Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνο- μικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ανδρών- γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Share this

0 Comment to "Αριθμός εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017"

Δημοσίευση σχολίου