Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Το Σχέδιο Νόμου για τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ,ανώτατο όριο φοίτησης στα ΑΕΙ και την Ομάδα Προστασίας των Πανεπιστημίων


 Τέθηκε σήμερα από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως  σε δημόσια διαβούλευση, για μία εβδομάδα, το Σχέδιο Νόμου  για τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ,ανώτατο όριο φοίτησης στα ΑΕΙ και την Ομάδα Προστασίας των Πανεπιστημίων, που φέρει τον  τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 20:00.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ A’  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 1  Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) -Αντικατάσταση  της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013   6

Άρθρο 2  Ελάχιστη βάση εισαγωγής και διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου -Προσθήκη άρθρων 4Β, 4Γ και 4Δ στον ν. 4186/2013   7

Άρθρο 3  Ελάχιστη βάση εισαγωγής για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) – Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013   12

Άρθρο 4  Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013. 14

Άρθρο 5  Εισαγωγή μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών - Τροποποίηση του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013   14

Άρθρο 6  Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Τροποποιήσεις του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013   15

Άρθρο 7  Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις - Τροποποίηση του άρθρου 13Δ (Α΄193) του ν. 4186/2013   16

ΜΕΡΟΣ Β΄   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 19

Άρθρο 8  Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι. 19

Άρθρο 9  Άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων ασφάλειας και προστασίας. 21

Άρθρο 10  Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας. 21

Άρθρο 11  Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. 23

Άρθρο 12  Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης Α.Ε.Ι. 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.. 26

Άρθρο 13  Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 26

Άρθρο 14  Διατάξεις για τους Ειδικούς Φρουρούς-Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161)  27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.. 28

Άρθρο 15  Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 28

Άρθρο 16  Βασικές αρχές. 29

Άρθρο 17  Πειθαρχικά παραπτώματα. 29

Άρθρο 18  Πειθαρχικές ποινές. 30

Άρθρο 19  Πειθαρχικά όργανα. 31

Άρθρο 20  Πειθαρχική διαδικασία. 32

Άρθρο 21  Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις. 33

Άρθρο 22  Παραγραφή πειθαρχικών αδικημάτων και ποινών. 34

ΜΕΡΟΣ Γ’ 35

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. 35

Άρθρο 23  Ποινικές διατάξεις-Τροποποίηση άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα. 35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 35

Άρθρο 24  Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης. 35

Άρθρο 25  Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού –. 36

Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4610/2019. 36

Άρθρο 26  Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω COVID-19   37

ΜΕΡΟΣ Δ΄  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   38

Άρθρο 27  Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄ 38

Άρθρο 28  Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ Μέρους Β’ 39

Άρθρο 29  Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ Μέρους Β’ 39

Άρθρο 30  Καταργούμενες διατάξεις. 40

Άρθρο 31  Έναρξη ισχύος. 40

ΜΕΡΟΣ A’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 1
Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) -Αντικατάσταση  της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013

Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής: 

«5.  Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: α) η οικεία ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4Β και β) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα μαθήματα και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας. 

Στα τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στη βαθμολογία των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της ανωτέρω περ. β΄ η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή της πρακτικής δοκιμασίας με τον αντίστοιχο συντελεστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.  4559/2018  (Α` 142), όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 45 του ν.  4589/2019 (Α` 13). 

Εάν με το σύνολο της βαθμολογίας που επιτυγχάνει ο υποψήφιος εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα, τελικά εισάγεται σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.». 

Άρθρο 2
Ελάχιστη βάση εισαγωγής και διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου -Προσθήκη άρθρων 4Β, 4Γ και 4Δ στον ν. 4186/2013

Στον ν. 4186/2013 (Α΄193), μετά το άρθρο 4Α, προστίθενται άρθρα 4Β, 4Γ και 4Δ ως εξής:

«Άρθρο 4Β

Ελάχιστη βάση εισαγωγής 

1. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί για κάθε υποψήφιο, η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης). Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής, συγκρίνεται η οικεία ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ε.Β.Ε., όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το παρόν, με τον μέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.

2. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους  από τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.). Στα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 4. 

3. Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

4. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους.

5. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου έπειτα από πρόταση της κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία εκδίδεται εντός της τασσόμενης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προθεσμίας και πάντως εντός δύο (2) μηνών από τον καθορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής της παρ. 4, και κοινοποιείται στον Υπουργό. Στις περιπτώσεις των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο αυτές υπάγονται. Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίοι αποφασίζονται σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και με την παρ. 6 συγκεντρώνεται σε μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τον ανωτέρω συντελεστή, ο καθορισμός του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

7. Ο ανωτέρω συντελεστής δύναται να τροποποιείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους.

8. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση τροποποίησης της ελάχιστης ή μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ε.Β.Ε. επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παρ. 5.

9. α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαιτείται, λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η εξέταση σε ειδικό ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, αποτελεί ο υποψήφιος να επιτύχει σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη με το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμολογίας του οικείου ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών επί τον συντελεστή που ορίζει κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα, τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες (Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών) με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13). Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί στο οικείο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, ανεξάρτητα από την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από την οποία προέρχονται. Το γινόμενο του ανωτέρω μέσου όρου βαθμολογίας επί τον συντελεστή που ορίζεται για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 για το ειδικό μάθημα, τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

β) Για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της περ. α΄, η Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων: βα) στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, καθώς και ββ) σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες ξεχωριστά για τους υποψηφίους από κάθε κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) και ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που ορίζεται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, κατά περίπτωση, και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

γ) Ως προς την εισαγωγή στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, στις οποίες απαιτείται η εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων ενός ή περισσοτέρων εξ’ αυτών, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ή των Ε.Β.Ε., κατά περίπτωση, του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων αξιοποιείται ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή που έχει οριστεί ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί στο οικείο ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα, ανεξάρτητα από την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από την οποία προέρχονται. Το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμολογίας επί τον συντελεστή που ορίζει κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα, τα ειδικά μαθήματα, στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα από εκείνο ή εκείνα που αξιοποιήθηκαν για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων, συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. ή οι Ε.Β.Ε., οι οποίες εξήχθησαν με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω, με την βαθμολογική τους επίδοση στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκαν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα ειδικά μαθήματα από όσα απαιτείται για τη εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, για τη σύγκριση της βαθμολογικής του επίδοσης με την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογική του επίδοση ή οι υψηλότερες βαθμολογικές του επιδόσεις στα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκε.

δ) Για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της περ. γ΄, η Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων: δα) στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, καθώς και δβ) στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή που έχει καθοριστεί ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση, και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης ως ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα της υποπερ. δβ΄ νοούνται το ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα, τα οποία παρουσιάζουν τον μικρότερο μέσο όρο βαθμολογικής επίδοσης ξεχωριστά για τους υποψηφίους από κάθε κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) και ανά επιστημονικό πεδίο. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα από εκείνο ή εκείνα που αξιοποιήθηκαν για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης συγκρίνονται η Ε.Β.Ε. της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία εξήχθη με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω, με τον μέσο όρο της βαθμολογικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκαν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα ειδικά μαθήματα από όσα απαιτείται για τη εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, για τη σύγκριση της βαθμολογικής του επίδοσης με την Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης λαμβάνονται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογική του επίδοση ή οι υψηλότερες βαθμολογικές του επιδόσεις στα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκε.

ε) Κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση της παρούσας παραγράφου δύναται να ορίζει διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών και διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης. Για την διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στις ανωτέρω σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις εξετάζεται πρώτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών και έπειτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που υπάγονται στην παρούσα παράγραφο και εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, η Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή που αποφασίζεται ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση, με τον μικρότερο από τους μέσους όρους των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες των οικείων επιστημονικών πεδίων, οι οποίοι προκύπτουν σύμφωνα με τις περ. β΄ και δ΄ της παρούσας.

Άρθρο 4Γ

Διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου

1. Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέξουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και την βαθμολογική τους επίδοση.

2. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία της παρ. 1. Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης, σύμφωνα με την παρούσα, δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Δ. Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Άρθρο 4Δ

Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο

1. Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του εκάστοτε σχολικού έτους δύνανται, επίσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13Δ, προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους.  

2. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος άρσης της ισοβαθμίας, καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της παρ. 1 καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..

3. Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι της παρ. 1, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις καταρτιζόμενων σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α΄254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.. Οι θέσεις καταρτιζόμενων της παρ. 1, οι οποίες παραμένουν κενές μετά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου διατίθενται προς κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α΄254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..».

Άρθρο 3
Ελάχιστη βάση εισαγωγής για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) – Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013

Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικότερα από τις διατάξεις της παρούσας, για την εισαγωγή των τελειόφοιτων των ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εισαγωγή των τελειόφοιτων των Γ.Ε.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ιδίως τα άρθρα 4Β έως 4Δ. Όπου στο άρθρο 4Β γίνεται λόγος για επιστημονικό πεδίο ως προς τα ΕΠΑ.Λ. νοείται ο τομέας.

Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ανά ειδικότητα στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας και στα δύο μαθήματα ειδικότητας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή, που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής πρέπει να βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4Β. 

Για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

α) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τομείς για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των μαθημάτων των τομέων  στους οποίουςεντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.  

β) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται στην κοινή ομάδα όλων των τομέων, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων όλων των τομέων. 

γ) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του ίδιου τομέα για τον οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα. 

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των δυνατών επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, όπου έχουν πρόσβαση, συνυπολογιζομένου και του αριθμού των σχολών, τμημάτων ή κατευθύνσεων της κοινής ομάδας. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά Γ.Ε.Λ. ή ΕΠΑ.Λ..

Το άρθρο 4Δ εφαρμόζεται μόνο για τους υποψηφίους ή τελειόφοιτους, κατά περίπτωση, των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι δεν επιδιώκουν την εισαγωγή σε αντίστοιχη ειδικότητα Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).» 

Άρθρο 4
Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013

1. Η παρ. 4 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να επιτύχουν οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, της τακτικής εξεταστικής περιόδου, β) την Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης της τακτικής εξεταστικής περιόδου και γ) συνολικό αριθμό μορίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον ίσο με αυτόν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων της περ. γ΄ λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του επιτυχόντα με τα λιγότερα μόρια της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 4Γ.»   

2. Η παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι υποψήφιοι καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4Γ μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4Β.»  

Άρθρο 5
Εισαγωγή μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών - Τροποποίηση του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013

Η παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται το ειδικό ποσοστό το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) την Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και γ) συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων της περ. γ΄ λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του τελευταίου επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση του άρθρου 4Γ.».

Άρθρο 6
Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Τροποποιήσεις του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013

1. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (Α΄193) τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., τις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων για τα ακαδημαϊκά έτη που έπονται του έτους της αποφοίτησής τους από το Λύκειο μπορούν:

α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε τμήματος, σχολής ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την οικεία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα της περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία συμπράττουν οι κατά περίπτωση συναρμόδιοι Υπουργοί, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4Γ. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 4Γ μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ..,

β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ.,

γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., καθώς και τους κατόχους ισότιμου τίτλου ΕΠΑ.Λ., και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 και στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4.»

2. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με τα άρθρα 4Γ και 4Δ.»

Άρθρο 7
Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις - Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013

1. Η παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:

««1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

α) Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων λυκείων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

β) Ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των πανελλαδικών εξετάσεων.

γ) Το ποσοστό των δυνατών επιλογών σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων που έχουν οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Γ, ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, της δήλωσης ή των δηλώσεων προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η απόφαση καθορισμού του ποσοστού των δυνατών επιλογών δύναται να εκδίδεται ή τροποποιείται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους.

δ) Μετά από πρόταση των οικείων τμημάτων και σχολών, τα τμήματα και οι σχολές, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται.

ε) Ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης των ειδικών μαθημάτων, των μουσικών μαθημάτων, των πρακτικών δοκιμασιών ή υγειονομικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

στ) Η ακριβής κατάταξη των τμημάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 στα επιστημονικά πεδία. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έως τα μέσα Μαΐου του κάθε σχολικού έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους.

ζ) Ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έως τα μέσα Απριλίου κάθε έτους ύστερα από γνώμη των τμημάτων και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους.

η) Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: αα) στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997(Α' 188), ββ) στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α' 121) και γγ) στο άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α' 156).

θ) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής αυτών, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τον τρόπο ορισμού, καθώς και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών. 

ι) Η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

ια) Ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών.

ιβ) Ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των δηλώσεων προτίμησης υποψηφίων (μηχανογραφικό), τα κριτήρια ισοβαθμίας, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα ή σχολές εισαγωγής.

ιγ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ιδ) Ο ο τρόπος υποβολής και ο αριθμός των δυνατών προτιμήσεων κατά την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

ιε) Κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.» 

2. Στο άρθρο 13Δ προστίθενται παρ. 5 και 6, ως εξής:

«5. Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο αυτές υπάγονται. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Σχολές που ανήκουν σε περισσότερα επιστημονικά πεδία αποδίδουν ίδιο συντελεστή βαρύτητας για τα κοινά μαθήματα των επιστημονικών πεδίων. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα έχουν ίση βαρύτητα. Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων Υπουργείων οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων έπειτα από πρόταση του οικείου κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Οι αποφάσεις της παρούσας εκδίδονται ή τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 5 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), καθορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των διατιθέμενων θέσεων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους που υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά ειδικότητα και Ι.Ε.Κ. εκδίδεται έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους και ισχύει για την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου του ίδιου σχολικού έτους.»

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 8

Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι.

Τα Α.Ε.Ι. εφαρμόζουν τεχνικά ή μη μέτρα για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και την προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας τους, του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων – επισκεπτών των Α.Ε.Ι..

Κάθε Α.Ε.Ι., με κριτήριο το μέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών και τη διαβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας του, μπορεί να τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφαλείας που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του. Τα εν λόγω συστήματα δεν καταγράφουν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις ή τους χώρους εργασίας των μελών Δ.Ε.Π.. Ως τέτοια συστήματα λογίζονται: α) μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σύμφωνα με το π.δ. 75/2020 (Α΄ 173) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι. με σκοπό την αποτροπή και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3917/2011 (Α΄ 22), β) ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στην είσοδο κτιρίων ή επιμέρους εσωτερικών χώρων των Α.Ε.Ι., γ) μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερμός και δ) αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης. Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών μέτρων ασφαλείας της παρούσας, κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας, όπως η  εφαρμογή φωτισμού ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και η πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας.

Σε κάθε Α.Ε.Ι. εγκαθίσταται «Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων», το οποίο συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα ασφαλείας και επικοινωνιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός του Α.Ε.Ι..

Με απόφαση της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφαλείας και Προστασίας του άρθρου 12, καταρτίζεται σχέδιο ασφαλείας και προστασίας του Α.Ε.Ι., στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα τεχνικά και μη μέτρα ασφαλείας του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και οι χώροι εφαρμογής αυτών. Το σχέδιο ασφαλείας και προστασίας επικαιροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε Α.Ε.Ι.. Η απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τηρείται στο αρχείο του Α.Ε.Ι. υπό την ευθύνη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη και εξαιρείται της υποχρέωσης δημοσίευσής της, με την επιφύλαξη του π.δ. 75/2020 για τη διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων επιτήρησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι..

Κατά τη διαμόρφωση και υλοποίηση του παρόντος διασφαλίζεται η τήρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016, της Οδηγίας 680/2016 και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 9
Άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων ασφάλειας και προστασίας

Ο πρύτανης είναι αρμόδιος για θέματα ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι. και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:

α) προεδρεύει της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. του άρθρου 12,

β) εγκρίνει τον Κανονισμό Ελεγχόμενης Πρόσβασης του άρθρου 13, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.,

γ) αποφασίζει τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,

δ) εποπτεύει τη λειτουργία της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. του άρθρου 10,

ε) συνεργάζεται με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Α.Ε.Ι..

Με απόφασή του πρύτανη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου, δύναται να ανατίθεται ο τομέας ευθύνης της ασφάλειας και προστασίας και να μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της παρ. 1 σε έναν από τους αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 10

Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας

Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται αυτοτελής οργανική δομή με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται απευθείας στον πρύτανη του Α.Ε.Ι.. Το επίπεδο λειτουργίας, η δομή και η διάρθρωση της μονάδας καθορίζονται με τον  Οργανισμό του Α.Ε.Ι..

Η μονάδα έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, εφαρμογή και παρακολούθηση  της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Α.Ε.Ι., με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα, αντικείμενο της μονάδας είναι:

α) η εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,

β) η φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του Α.Ε.Ι.,

γ) η εφαρμογή, παρακολούθηση και υποστήριξη του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης,

δ) ο σχεδιασμός δράσεων και η υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή του άρθρου 12 για την ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,

ε)  η ενίσχυση της προστασίας του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων κατά τον χρόνο που βρίσκονται εντός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Α.Ε.Ι.,

στ) η εφαρμογή και η υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,

ζ) η υποστήριξη του πρύτανη ή του αρμόδιου αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι. σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

η) ο σχεδιασμός προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής προστασίας,

θ) η τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφαλείας που εγκαθίστανται στους χώρους του Α.Ε.Ι. και η εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.

Η μονάδα στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αν το τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωση της μονάδας. Το πρόσθετο προσωπικό επιλέγεται  σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και η μισθοδοσία του καλύπτεται από ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι. και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 11

Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.

Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας (Ε.Α.Π.) του Α.Ε.Ι. με διετή θητεία. Σκοπός της επιτροπής είναι η εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι., η υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και προστασίας που ισχύουν εντός των χώρων του Α.Ε.Ι., αλλά και περιμετρικά αυτών, καθώς και η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού και φοιτητών σε θέματα ασφάλειας, προστασίας και διαχείρισης κρίσεων σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών, ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. από κάθε είδους κινδύνους.

Η Ε.Α.Π. συγκροτείται με απόφαση της συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του πρυτανικού συμβουλίου και κοινοποιείται  στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εξαιρείται της υποχρεωτικής δημοσίευσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και τηρείται στο αρχείο του Α.Ε.Ι. υπό την ευθύνη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη.

Η Ε.Α.Π. αποτελείται από:

α) τον πρύτανη ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση αντιπρύτανη για θέματα ασφάλειας και προστασίας, ως πρόεδρο, 

β) πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα οποία προέρχονται, κατά το δυνατόν, από διαφορετικές σχολές του Α.Ε.Ι.,

γ) τον προϊστάμενο της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας,

δ) τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι.,

Ο τεχνικός ασφαλείας του Α.Ε.Ι. συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Α.Ε.Ι. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο επικεφαλής της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.) του Α.Ε.Ι., ο οποίος υποδεικνύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να καλείται στις συνεδριάσεις και να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Ε.Α.Π. για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) καταρτίζει και υποβάλει προς τη σύγκλητο του Α.Ε.Ι. σχέδιο ασφαλείας και προστασίας του Α.Ε.Ι., στο οποίο περιλαμβάνονται τα προτεινόμενα τεχνικά και μη μέτρα ασφαλείας στους χώρους του ιδρύματος με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας των υποδομών του Α.Ε.Ι. και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτών, καθώς και εισηγήσεις για τη βελτίωση αυτού,

β) εισηγείται προς τη σύγκλητο την προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών μέσω των οποίων επιτυγχάνονται η αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας του Α.Ε.Ι. και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του σχεδίου της περ. α΄,

γ) σχεδιάζει την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα  ή κοινωνικούς φορείς με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς εντός των Α.Ε.Ι., όπως της άσκησης σωματικής και λεκτικής βίας, της χρήσης ναρκωτικών, της ένταξης σε εγκληματικές ομάδες, της ρατσιστικής βίας και της φθοράς της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι., 

δ) καταρτίζει ετήσιο πλάνο μέτρων προστασίας για τη φύλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Α.Ε.Ι., με έμφαση στα κτίρια του Α.Ε.Ι. και τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη εγκληματικότητα και σε αυτούς που χρήζουν ειδικής μέριμνας ή προστασίας, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

ε) συστήνει και συγκροτεί ειδικές ομάδες που υποστηρίζουν το έργο της Ε.Α.Π. για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως ομάδα διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών και ομάδα πυροπροστασίας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

στ) καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό για τη διαχείριση φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών και υποβάλλει αυτόν προς έγκριση στη σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

ζ) ορίζει τεχνικό ασφάλειας, σύμφωνα με τον Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010, Α΄ 84),

η) επιμελείται της σύνταξης και εκπόνησης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και εγκατάστασης-τοποθέτησης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που απαιτούνται, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

θ) καταρτίζει σχέδιο του κανονισμού ελεγχόμενης πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 13,

ι) εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, εφόσον το προσωπικό αντίστοιχης κατηγορίας/ειδικότητας που υφίσταται δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του Α.Ε.Ι.,

ια) σχεδιάζει και οργανώνει τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας,

ιβ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι..

Η Ε.Α.Π.Π. συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Πολιτείας, εκπρόσωποι των οποίων μπορούν να καλούνται για να εκφράσουν τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Άρθρο 12

Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης Α.Ε.Ι.

Σε κάθε Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης και οι πανεπιστημιουπόλεις (campus) των Α.Ε.Ι. περιβάλλονται υποχρεωτικά από περιμετρική περίφραξη ασφαλείας κατά παρέκκλιση κάθε άλλη ειδικής ή γενικής διάταξης. Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται κατά την είσοδο σε πανεπιστημιουπόλεις ή λοιπούς εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι.. Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης  στους εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., με αιτιολογημένη απόφαση της συγκλήτου του Α.Ε.Ι., το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι., όπως κτίρια και υποδομές.

Με απόφαση του πρύτανη του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφαλείας και Προστασίας, εγκρίνεται ο κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης του οικείου Α.Ε.Ι. και τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης. Στον κανονισμό καθορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Α.Ε.Ι., οι οποίοι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, του σκοπού χρήσης τους ή των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε αυτούς, όπως οι αθλητικές εγκαταστάσεις,

β) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης του Α.Ε.Ι., όπως τα μέλη Δ.Ε.Π., Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό,

γ) η καταγραφή των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων του Α.Ε.Ι. στους οποίους έχουν δικαίωμα ελεγχόμενης πρόσβασης τρίτα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το Α.Ε.Ι.,

δ) κάθε είδους θέματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων κατά την είσοδο σε κτίρια και λοιπές κρίσιμες υποδομές των Α.Ε.Ι.,

ε) τις μεθόδους ελέγχου ταυτοπροσωπίας φυσικών προσώπων για την είσοδό τους σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης και καταγραφής των προσωπικών στοιχείων τρίτων φυσικών προσώπων,

στ) τη διαβάθμιση του επιπέδου ελέγχου ασφαλείας για την πρόσβαση σε χώρους που κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργία του Α.Ε.Ι., όπως τα κτίρια διοίκησης, του Ε.Λ.Κ.Ε. ή εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 13

Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

1. Συστήνονται Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.), οι οποίες στελεχώνονται από κατώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161). Αποστολή των Ο.Π.Π.Ι. είναι η προστασία και ασφάλεια των Α.Ε.Ι. και η ενίσχυση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Για τον σκοπό αυτό συνιστώνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χίλιες (1000) οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών, οι οποίες κατανέμονται σε υπηρεσίες ασφάλειας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41).

2. Το προσωπικό της παρ. 1 διατίθεται σε Α.Ε.Ι. με κριτήριο την ύπαρξη και την έκταση των σχετικών αναγκών και ανακατανέμεται ανάλογα με τις περιστάσεις, χωρίς χρονικό περιορισμό.

3. Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. συνεργάζεται με τον πρύτανη ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύματος.

4. Για την εκπλήρωση της αποστολής των Ο.Π.Π.Ι. το προσωπικό της είναι αρμόδιο για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων και ιδίως για:

α) την αποτροπή τέλεσης αδικημάτων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.,

β) τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Λήψης Σημάτων μαζί με το προσωπικό των Α.Ε.Ι.,

γ) την πραγματοποίηση περιπολιών,

δ) την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και ασκεί όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

5. Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία και η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το προσωπικό αυτό διατίθεται σε Α.Ε.Ι. με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, βάσει των αναγκών που υφίστανται σε κάθε Α.Ε.Ι.. Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. στο Α.Ε.Ι. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4.

6. Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της αποστολής των Ο.Π.Π.Ι., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με τις διαδικασίες πρόσληψης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, διάθεσης του προσωπικού των Ο.Π.Π.Ι., ζητήματα οργάνωσης, συγκρότησης και εξοπλισμού των Ο.Π.Π.Ι., οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 14

Διατάξεις για τους Ειδικούς Φρουρούς-Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 2734/1999

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄161) προστίθεται εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι ειδικοί φρουροί εκτελούν: α) καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος ιδίως κτιρίων και εγκαταστάσεων δημοσίων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, οργανισμών κοινής ωφέλειας, διπλωματικών αντιπροσωπειών, κατοικιών κυβερνητικών αξιωματούχων και β) υπηρεσίες περιπολιών. Επίσης, δύναται να διατίθενται για τη στελέχωση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών ή τη συγκρότηση ειδικών μονάδων και μεταβατικών αποσπασμάτων προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας και αναζήτησης διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώπων. Ακόμη δύναται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση των προανακριτικών καθηκόντων. Στους ειδικούς φρουρούς που στελεχώνουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), επιτρέπεται η άσκηση προανακριτικών καθηκόντων για το διάστημα που υπηρετούν σε αυτές και για υποθέσεις των οποίων επιλαμβάνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 Άρθρο 15

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στους φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται ως:

α) «Ίδρυμα», το Α.Ε.Ι., οι επιμέρους οργανικές μονάδες του, τα νομικά πρόσωπα που συνδέονται θεσμικά με αυτό, καθώς και οι ειδικές δομές με τις οποίες αυτό συνεργάζεται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Οργανισμού του ιδρύματος και του εσωτερικού κανονισμού.

β) «Προπτυχιακοί φοιτητές», «μεταπτυχιακοί φοιτητές» και «υποψήφιοι διδάκτορες», οι φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, αντίστοιχα. Όπου στο παρόν κεφάλαιο χρησιμοποιείται ο όρος «φοιτητής», χωρίς περαιτέρω διακρίσεις, νοούνται οι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών.

γ) «Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας», τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., το διοικητικό προσωπικό, οι επιστημονικοί συνεργάτες, το λοιπό βοηθητικό και έκτακτο διδακτικό−εκπαιδευτικό προσωπικό, οι επισκέπτες καθηγητές, οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές και επισκέπτες, οι καθηγητές αλλοδαπής με παράλληλη απασχόληση, οι ομότιμοι και επίτιμοι καθηγητές, οι ερευνητές ή άλλα μέλη που δραστηριοποιούνται ή συνδέονται ακαδημαϊκά, ερευνητικά ή εκπαιδευτικά με το ίδρυμα, και το προσωπικό των νομικών προσώπων που εποπτεύει το Α.Ε.Ι.. Περιλαμβάνεται στα ανωτέρω και το προσωπικό που έχει με οποιονδήποτε τρόπο διατεθεί ή υπηρετεί ή εργάζεται στο ίδρυμα και στα νομικά πρόσωπα αυτού, ανεξάρτητα από τη νομική φύση της σχέσης που το συνδέει με αυτό.

Άρθρο 16

Βασικές αρχές

1. Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως και στο πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος και συνάδουν με τη φύση και τον σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας.

 2. Εφαρμόζονται ιδίως οι αρχές και οι κανόνες που αφορούν:

 α) στους λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισμό,

 β) στις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής,

 γ) στην έμπρακτη μετάνοια,

 δ) στο δικαίωμα σιγής του πειθαρχικώς διωκομένου,

 ε) στην πραγματική και νομική πλάνη,

 στ) στο τεκμήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διωκομένου.

Άρθρο 17

Πειθαρχικά παραπτώματα

1. Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια πράξη του φοιτητή που μπορεί να του καταλογιστεί. Το παράπτωμα μπορεί να τελεστεί και με παροχή συνδρομής σε τρίτο πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος.

2. Πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές συνιστούν:

α) Η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων.

β) η λογοκλοπή και η συνειδητή αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης, έρευνας ή διδασκαλίας,

γ) η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του ιδρύματος, κινητής ή ακίνητης,  που χρησιμοποιείται από το ίδρυμα ή ένα ή περισσότερα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

δ) η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας  του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του,

ε) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του,

στ) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων για την τέλεση της πράξης αυτής,

ζ) η με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης και της ηχορύπανσης,

η) η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουν στον ν. 4139/2013 (Α΄74), εντός του ιδρύματος και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών,

θ) η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εντός του ιδρύματος εφόσον συνδέεται με τη φοιτητική ιδιότητα.

Άρθρο 18

Πειθαρχικές ποινές

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε φοιτητή, αν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα είναι οι εξής:

α) έγγραφη επίπληξη,

β) απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων  μαθημάτων, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους,

γ) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος,

δ) προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν (1) ως είκοσι τέσσερις  (24) μήνες και,

ε) οριστική διαγραφή.

2. Η προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας επιφέρει την αντίστοιχου χρόνου αποστέρηση των δικαιωμάτων, που η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται, όπως της συμμετοχής στις εξετάσεις, της λήψης διδακτικών συγγραμμάτων και της λήψης υποστηρικτικού χαρακτήρα χρηματικών ή άλλων παροχών από το ίδρυμα. Επίσης επιφέρει την αναστολή της ισχύος του δελτίου ειδικού εισιτηρίου. Ποινή αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας άνω των έξι (6) μηνών συνεπάγεται και τη στέρηση του δικαιώματος χρήσης των χώρων και υποδομών του ιδρύματος, καθώς και του δικαιώματος διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Α.Ε.Ι. κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

 3. Κατά την επιλογή και επιμέτρηση της ποινής συνεκτιμώνται ιδίως: α) η βαρύτητα της πράξης, β) ο βαθμός της υπαιτιότητας, γ) οι συνθήκες τέλεσης, δ) η δράση βάσει οργανωμένου σχεδίου,  ε) αν ο πειθαρχικά διωκόμενος  διαδραμάτισε τον ιθύνοντα ή έναν υποδεέστερο ρόλο σε πράξη που τελέστηκε από πολλούς.

4. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι, με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά, που δικαιολογούν την κρίση του οργάνου για την επιμέτρηση της ποινής που επέβαλε.

5. Η πειθαρχική ευθύνη λήγει με την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας. Η πειθαρχική διαδικασία παύει, εφόσον ο πειθαρχικά διωκόμενος απωλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη φοιτητική ιδιότητα.

Άρθρο 19

Πειθαρχικά όργανα

1. Η πειθαρχική δίωξη εις βάρος φοιτητή ασκείται από τον πρόεδρο του οικείου τμήματος ή από τον κοσμήτορα της σχολής σε περιπτώσεις μονοτμηματικών σχολών. Δύναται να ασκηθεί και από τον πρύτανη ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση αντιπρύτανη, αν λάβουν γνώση ή έχουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και δεν έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από τον πρόεδρο του τμήματος ή τον κοσμήτορα της σχολής. Το ανά περίπτωση αρμόδιο όργανο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου εδαφίου είναι αρμόδιο και για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της έγγραφης επίπληξης, του αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις εξετάσεις ενός (1) ή περισσότερων μαθημάτων σε δύο (2) το πολύ εξεταστικές περιόδους, της προσωρινής απαγόρευσης της χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος για έξι (6) το πολύ μήνες και της αποστέρησης της φοιτητικής ιδιότητας για τρεις (3) το πολύ μήνες. Εφόσον η βαρύτητα του παραπτώματος δικαιολογεί την επιβολή βαρύτερης ποινής, το όργανο του πρώτου εδαφίου παραπέμπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών, το οποίο έχει την αρμοδιότητα για την επιβολή και κάθε άλλης πειθαρχικής ποινής.

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών αποτελείται από:

α) τον αρμόδιο για τα ακαδημαϊκά θέματα αντιπρύτανη, ως πρόεδρο,

β) τον κοσμήτορα της κατά περίπτωση σχολής,

γ) τον πρόεδρο του κατά περίπτωση τμήματος ή το αρχαιότερο μέλος της κοσμητείας της κατά περίπτωση σχολής σε μονοτμηματικές σχολές,

δ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών.

3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών συγκροτείται με απόφαση του πρύτανη για θητεία δύο (2) ετών, με εξαίρεση τον εκπρόσωπο των φοιτητών ο οποίος ορίζεται για θητεία ενός έτους. Χρέη γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος του ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται με την πράξη συγκρότησης. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών αναδεικνύεται με μυστική ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα από το σύνολο των φοιτητών του ιδρύματος. Αν δεν αναδειχθεί ή απουσιάζει ο εκπρόσωπος των φοιτητών, το πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται, λειτουργεί, συνεδριάζει και λαμβάνει νομίμως αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή του.

4. Η δίωξη και τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων.

Άρθρο 20

Πειθαρχική διαδικασία

1. Η πειθαρχική δίωξη φοιτητή αρχίζει με την έγγραφη κλήση σε προηγούμενη ακρόαση (απολογία) του πειθαρχικώς διωκόμενου ενώπιον του αρμόδιου ανά περίπτωση πειθαρχικού οργάνου. 

2. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται λόγω εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας, εκτός αν το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Για όσο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η πειθαρχική δίωξη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αναστέλλεται και η παραγραφή του παραπτώματος. Δεύτερη πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωμα είναι απαράδεκτη λόγω δεδικασμένου ή εκκρεμοδικίας. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται, εάν ο φοιτητής δεν κληθεί σε προηγούμενη ακρόαση (απολογία). Η κλήση σε απολογία γίνεται εγγράφως. Το σχετικό έγγραφο περιγράφει με σαφή και ορισμένο τρόπο τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν το πειθαρχικό παράπτωμα και παραθέτει τις διατάξεις που το τυποποιούν καθώς και τις προβλεπόμενες για αυτό ποινές. Στον φοιτητή παρέχεται εύλογος χρόνος για την προετοιμασία της υπεράσπισής του. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να παρίσταται με συνήγορο και να προτείνει μάρτυρες υπεράσπισης. Αν ο φοιτητής δεν κατανοεί την ελληνική γλώσσα, λαμβάνεται μέριμνα για τη μετάφραση των σημαντικότερων εγγράφων της διαδικασίας σε γλώσσα που κατανοεί και για την παροχή σε αυτόν διερμηνέα.

3. Με την εμφάνιση του διωκόμενου ενώπιον του αρμόδιου οργάνου, του ανακοινώνονται προφορικώς και γραπτώς η πειθαρχική κατηγορία που του αποδίδεται, καθώς και το σχετικό αποδεικτικό υλικό. Στον ελεγχόμενο επιτρέπονται η επισκόπηση του αποδεικτικού υλικού και η χορήγηση αντιγράφων. Του χορηγείται προθεσμία για απολογία, η οποία μπορεί να παραταθεί.

4. Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου συνεκτιμάται στην πειθαρχική δίκη.

5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Στην περίπτωση πειθαρχικής απόφασης περί ενοχής του διωκομένου που έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία, όλα τα μέλη του ψηφίζουν για την ποινή που επιβάλλεται. Λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία δεν επιτρέπεται. Η ισοψηφία λειτουργεί υπέρ του διωκομένου.

Άρθρο 21

Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών διεξάγει υποχρεωτικά πειθαρχική ανάκριση.   Κατ` εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η ανάκριση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 α) όταν τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτουν από τον φάκελο κατά τρόπο αναμφισβήτητο,

 β) όταν ο φοιτητής ομολογεί με την απολογία του κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτησης ότι διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωμα,

 γ) όταν έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα.

 2. Η πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται από μέλος Δ.Ε.Π. που επιλέγεται από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής ή τον πρόεδρο του τμήματος. Περατώνεται εντός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου στο πρόσωπο που τη διενεργεί, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, με πλήρως αιτιολογημένη αίτηση του, παράταση της προθεσμίας αυτής. Η παράταση αυτή δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η πειθαρχική ανάκριση μπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων παραπτωμάτων του ίδιου φοιτητή εφόσον προκύπτουν επαρκή στοιχεία. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος ο οποίος ορίζεται από τον ενεργούντα την ανάκριση.

 3. Ανακριτικές πράξεις είναι:

 α) η αυτοψία,

 β) η εξέταση μαρτύρων,

 γ) η πραγματογνωμοσύνη,

 δ) η εξέταση του διωκομένου.

 4. Για την ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Αν κάποιος από τους μάρτυρες είναι αναλφάβητος ή αρνείται να υπογράψει ή βρίσκεται σε φυσική αδυναμία να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση.

Άρθρο 22

Παραγραφή πειθαρχικών αδικημάτων και ποινών

1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τον χρόνο τέλεσής τους, εκτός αν αποτελούν και ποινικά αδικήματα, οπότε δεν παραγράφονται πριν τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής που ισχύει για τα τελευταία, καθώς και όσο υπάρχει εκκρεμής διαδικασία ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Για τον χρόνο έναρξης και διακοπής της παραγραφής των πειθαρχικών παραπτωμάτων ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26).

2. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται με βάση τον παρόντα δεν εκτελούνται μετά την παρέλευση τριών ετών από τον χρόνο της αμετάκλητης επιβολής τους.

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 23

Ποινικές διατάξεις - Τροποποίηση άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) αντικαθίστανται ως εξής:

« 1. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή παραμένει στους χώρους  αυτούς  παρά  τη ρητή εναντίωση της  υπηρεσίας που τους χρησιμοποιεί, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.

2. Όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλεί διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τη λειτουργία συλλογικού ή μονοπρόσωπου οργάνου των φορέων του προηγούμενου εδαφίου.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης

1. Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά  εξάμηνα. Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

2.  Για τους φοιτητές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κάθε εξάμηνο στο οποίο φοιτούν υπό το καθεστώς αυτό, προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο.

3. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής. Ο Οργανισμός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία διευκόλυνσης της φοίτησης των φοιτητών με αναπηρία.

4. Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτηση τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και ο μέγιστος χρόνος της διακοπής.

5. Με τον Οργανισμό καθορίζονται η διαδικασία και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την κατ` εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 για λόγους εργασίας, σοβαρούς λόγους υγείας ή άλλο σπουδαίο λόγο. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 25

Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού –

Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4610/2019

Οι παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α΄70) καταργούνται, προστίθεται νέα παρ. 2, οι παρ. 6 και 7 αναριθμούνται σε παρ. 3 και 4 αντίστοιχα, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 114

Μαθητές από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού

1. Μαθητές του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται, ο τρόπος αξιολόγησης, ο τρόπος και το είδος της εξέτασης, ο τρόπος και η κλίμακα βαθμολόγησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών της παρ. 1, καθώς και άλλο σχετικό με αυτά θέμα, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

3. Για τους μαθητές της παρ. 1 η προφορική εξέταση που προβλέπεται για μαθήματα της Ομάδας Α` διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον γραπτό βαθμό του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

4. Στους αποφοίτους του παρόντος χορηγείται απολυτήριο Γενικού Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι αυτό χορηγήθηκε σύμφωνα με το παρόν και την προβλεπόμενη στην παρ. 2 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 26

Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω COVID-19

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνεται για το σχολικό έτος 2020-2021 κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να διασφαλίζονται η φοίτηση, η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως μέσω της τροποποίησης και ρύθμισης: i) των αργιών, διακοπών και εορταστικών εκδηλώσεων, ii) των απουσιών και του χαρακτηρισμού της φοίτησης, iii) της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των εγγραφών προνηπίων, νηπίων και μαθητών Α΄ τάξης δημοτικών σχολείων, καθώς και των διαδικασιών και προθεσμιών για την ολοκλήρωσή τους, iv) των κατ’ ιδίαν και κατ’ οίκον διδαχθέντων, v) της φοίτησης, της αξιολόγησης, της προαγωγής και της απόλυσης μαθητών, vi) της εισαγωγής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και vii) κάθε άλλου συναφούς ή ειδικότερου με τα ανωτέρω θέματος.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄

1. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 υποβάλλεται μόνο το μηχανογραφικό δελτίο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013 (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Το μηχανογραφικό δελτίο του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ και την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου η απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 εκδίδεται έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2021.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 εκδίδεται και κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων έως τις 31 Μαρτίου του 2021.

4. Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, ισχύει για τους αποφοίτους, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής.

5. Για το σχολικό έτος 2020-2021 η απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 δύναται να εκδοθεί ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή εισήγησης από το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. έως τις 31 Μαΐου του 2021.

Άρθρο 28

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ Μέρους Β’

1. Η απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 8 λαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Έως την έκδοση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι., το επίπεδο λειτουργίας, η δομή και η διάρθρωση της Μονάδας Ασφαλείας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Η απόφαση του πρύτανη του Α.Ε.Ι. με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης και τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης της παρ. 1 του άρθρου 12 εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Σε περίπτωση μη έκδοσης των αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι. εντός των προθεσμιών που τίθενται στις παρ. 1 έως 3, και μη εφαρμογής και λειτουργίας συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Α.Ε.Ι..

5. Η Επιτροπή Ασφαλείας και Προστασίας συγκροτείται εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λειτουργεί και συνεδριάζει νομίμως ελλείψει των μελών των περ. γ΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 έως και την ημερομηνία ορισμού του προϊσταμένου της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. και του επικεφαλής της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) του άρθρου 14, οπότε υποχρεωτικά η επιτροπή ανασυγκροτείται.

Άρθρο 29

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ Μέρους Β’

1. Πειθαρχική διαδικασία που έχει αρχίσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τον νόμο που ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος.

2. Ο παρών νόμος, κατά το μέρος που θεμελιώνει για πρώτη φορά ή επαυξάνει την πειθαρχική ευθύνη ή προβλέπει την επιβολή βαρύτερης ποινής σε σχέση με προγενέστερο ευμενέστερο νόμο, εφαρμόζεται σε όσες πράξεις τελούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής. Ο παρών νόμος, κατά το μέρος που καταργεί ή ελαττώνει την πειθαρχική ευθύνη, καθώς και την ποινή που επιβάλλεται για κάθε παράπτωμα, υπερισχύει έναντι προγενέστερων δυσμενέστερων διατάξεων. Για την εφαρμογή της παρούσας είναι αδιάφορο αν οι προγενέστερες διατάξεις προβλέπονταν στο νόμο ή στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι..

3. Οι εσωτερικοί κανονισμοί των Α.Ε.Ι. διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που δεν προσκρούουν στον παρόντα νόμο. Τα Α.Ε.Ι. αναπροσαρμόζουν τους εσωτερικούς κανονισμούς τους εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 30

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται: α) η παρ. 4 του άρθρου 4 και β) η παρ. 2 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ειδικώς η παρ. 5 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος ισχύει για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην ίδια παράγραφο εκδίδονται έως τις 31 Μαΐου 2021.
3. Ειδικώς τo άρθρο 24 ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ύστερα. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο υπολογισμός της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 24 εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Share this

0 Comment to "Το Σχέδιο Νόμου για τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ,ανώτατο όριο φοίτησης στα ΑΕΙ και την Ομάδα Προστασίας των Πανεπιστημίων"

Δημοσίευση σχολίου