Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

Πότε θα λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στις μετεγγραφές


Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου θα πρέπει οι σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο Παιδείας τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να μετεγγράψουν για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ενώ από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 1η Μαρτίου .

H η ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας στο πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα. Οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου Α.Ε.Ι. μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως μεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό του 15% οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α *120), έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του και

β) Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/14 (Β 2 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

Η κατάληψη των θέσεων θα πραγματοποιείται με βάση μοριοδοτούμενα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των δυνητικά δικαιούχων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. 

ΠΛΑΦΟΝ
15%
0-3000 ευρώ κατά κεφαλήν
5 μόρια
30001-6000 ευρώ κατά κεφαλήν
4 μόρια
6001-8000 ευρώ κατά κεφαλήν
3 μόρια
Ορφανός από 2 γονείς
2 μόρια
Πολύτεκνος
2 μόρια
Τρίτεκνος
1 μόριο
Πολύδυμα τέκνα
1 μόριο
Με αδερφό/ή που σπουδάζει αλλού
1 μόριο
Ορφανός από 1 γονέα
1 μόριο
Γονείς, τέκνα, αδέλφια αναπηρία 67% συγκεκριμένων παθήσεων
1 μόριο


Share this

0 Comment to "Πότε θα λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στις μετεγγραφές"

Δημοσίευση σχολίου