Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Διδακτέα ύλη για Γ τάξη ΓΕΛ και Δ Εσπερινών

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστι τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 42/20 - 10 - 2016 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τη διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων που εξετάζονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο στη Γ ́ τάξη Ημερησίου ΓΕ.Λ και στη Δ ́ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ για το σχ. έτος 2016 - 2017 .
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά
Από το σχολικό έτος 2016 - 17, για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εφαρμόζεται το νέο Πρ όγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου (Απόφαση 143575/Δ2/07 - 09 - 2016, ΦΕΚ Β 2920/13.09.2016) και Λυκείου (Απόφαση 143579/Δ2/07 - 09 - 2016, ΦΕΚ Β 2906/13.09.2016), σε αντικατάσταση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών και των Αναλυτικών Προγραμμάτων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (2003), κα θώς και του Αναλυτικού Προγράμματος του Λυκείου (1998), ως προς τα τμήματά τους που αφορούν στο μάθημα των Θρησκευτικών, αντίστοιχα.
Οδηγίες Διδασκαλίας
Για τον σκοπό αυτό το ΥΠΠΕΘ εξέδωσε τις εξής ε γκυκλίους :
1. Οδηγίες εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σ πουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο (αρ. Πρωτ. 159005/Δ2/27 - 09 - 2016)
2. Αναλυτικές Διδακτικές Οδηγίες για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο (αρ. Πρωτ. 161005/Δ 2/30 - 09 - 2016)
3. Αναλυτικές Διδακτικές Οδηγίες για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματ ος των Θρησκευτικών στο Λύκειο (αρ. Πρωτ. 164531/Δ2/05 - 10 - 2016)
Διδακτικό Υλικό
Μέχρι την έκδοση νέων διδακτικών βιβλίων, για τη διευκόλυνση του εκπαι δευτικού στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της διδασκαλίας, οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων που εκπόνησαν τα νέα Προγράμματα Σπουδών, σε συνεργασία με ομάδες εκπαιδευτικών, συγκέντρωσαν διδακτικό υλικό για τον μαθητή, δηλαδή το εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζετ αι για την πρώτη εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς επίσης επιπλέον πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό. Το υλικό έχει ψηφιακή μορφή και περιλαμβάνει γραπτά κείμενα, εικόνες, πολυμεσικά κείμενα κ.ά. Είναι προτεινόμενο και ε νδεικτικό, ενώ η συλλογή και ο εμπλουτισμός του θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Στη διεύθυνση: http://iep.edu.gr/index.php/el/ ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να βρει τα κείμενα των Προγραμμάτων, τους Οδηγούς Εκπαιδευτικού, το προτεινόμενο διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και ειδήσεις για την εφαρμογή, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με την Επιστημονική Ομάδα Έργου για την επιμόρφωση και υποστήριξη της εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών κ.ά.
2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Γενικής Παιδείας)
Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ και Δ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
Ως διδακτικό εγχειρίδιο θα χρησιμοποιηθεί το Ανθολόγιο Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ ́ Λυκείου. Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως μάθημα Γενικής Παιδείας διδάσκεται μία (1) ώρα την ε βδομάδα καθ ́ όλη τη διάρκεια του έτους με ελεύθερη επιλογή κειμένων από τον διδάσκοντα. Η επιλογή της διδακτέας ύλης θα είναι ίδια για όλα τα τμήματα της τάξης του ίδιου σχολείου, προκειμένου να τηρηθεί η ενότητα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Κατά τ η διάρκεια του έτους θα διδαχθούν 8 - 10 κείμενα ποιητικά και πεζά, αντιπροσωπευτικά όλων των ενοτήτων που περιέχονται στο οικείο σχολικό εγχειρίδιο (Μεταπολεμική και Σύγχρονη Λογοτεχνία, Α ́ Ποίηση – Β ́ Πεζογραφία – Γ ́ Δοκίμιο – Δ ́ Ξένη Λογοτεχνία). Θα διδαχ θούν, επίσης, τα γραμματολογικά στοιχεία που συνοδεύουν τα κείμενα που πρόκειται να διδαχθούν αλλά και τα γραμματολογικά στοιχεία που δίνονται στην εισαγωγή κάθε ενότητας .
Kατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όσοι μαθητές επιθυμούν θα μπορούσαν να μελετή σουν δύο (2) το πολύ λογοτεχνικά βιβλία, της επιλογής τους, στο πλαίσιο της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, και να παρουσιάσουν στην τάξη, με συντονισμό του διδάσκοντος, σχετικές εργασίες ατομικές ή ομαδικές, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και μέσα που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών, ωστόσο τα λογοτεχνικά βιβλία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ύλη των εξετάσεων.
3. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ́ ΤΑΞ ΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ και Δ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου των Κ. Ακρίβου, Δ. Αρμάου κ.ά. θα διδαχθούν τα ακόλουθα:
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ - ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ)
1. Διονύσιος Σολωμός, «Ο Κρητικός»
2. Αλέξανδρος Πα παδιαμάντης, «Όνειρο στο κύμα»
3. Ποιήματα για την ποίηση
- Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μ.Χ.»
- Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Ο Δαρείος»
- Μίλτος Σαχτούρης, «Ο Ελεγκτής»
4. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου»:
- «Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς»
- «Στου Κεμάλ το σπίτι»
5. Η ποιήτρια Κική Δημουλά:
- «Σημείο Αναγνωρίσεως»
Σημείωση: Τα λογοτεχνικά κείμενα (ποιητικά - πεζά) που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη θα διδαχθούν με τη σειρά που δίνονται παραπάνω, η οποία καθορίζεται από:
α) τη χρονολογική σειρά των κειμένων, σύμφωνα με την κατάταξή τους στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και
β) το είδος τους, με στόχο την εναλλαγή ποίησης και πεζογραφίας, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον των μαθητών.
4. ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ ΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ:
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος όπως ορίζεται με την με αρ. πρωτ. 141966/Δ2/05 - 09 - 2016 Υ.Α (ΦΕΚ Β ́ 2894) για την Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ ́ τάξης του Γενικού Λ υκείου.
Δ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ:
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος όπως ορίζεται με την με αρ. πρωτ. 141964/Δ2/05 - 09 - 2016 Υ.Α (ΦΕΚ Β ́ 2893) για την Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙ ΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών» των κ.κ. Γκίβαλου, Γρηγοροπούλου, Κοτρόγιαννου και Μανιάτη:
Κεφ. 1: Επιστήμη και Κοινωνικές Επιστήμες 
Παράγραφος: 1.2.: Η εξέλιξη των κοινωνικών επιστημών μέχρι τον 16 ο αιώνα
Υποπαράγραφοι: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
Κεφ. 3 : Θεμελιωτές των Κοινωνικών Επιστημών
Παράγραφος 3.1.: Πολιτική Επιστήμη
Υποπαράγραφοι: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4
Παράγραφος 3.2: Οικονομική επιστήμη
Υποπαράγραφοι: 3.2.2, 3.2.4.
Παράγραφος 3.4.: Ψυχολογία
Παράγραφος 3.5.: Ανθρωπολογία
Υποπαράγραφοι: 3.5.1, 3.5.4, 3.5.5.  
Κεφ. 5 : Σύγχρονη Κοινωνική Οργάνωση και Συμπεριφορές
Παράγραφος: 5.1 Η Σύγχρονη Κοινωνική Πραγματικότητα
Υποπαράγραφοι: 5.1.4
Παράγραφος: 5.2 Φαινόμενα κοινωνι κού κατακερματισμού που απαιτούν σύνθετη επιστημονική προσέγγιση
Παράγραφος: 5.3 Τεχνολογία και Κοινωνία
6. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  
Στη Γ ́ Λυκείου οι μαθητές διδάσκονται ή την Αγγλική ή τη Γαλλική ή τη Γερμανική είτε ως μάθημα γενικής παιδείας είτε ως μάθημα επιλο γής.
Και στις δύο κατηγορίες μαθημάτων (Γενικής Παιδείας ή Επιλογής) η επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριμένο Κατάλογο Ελευθέρων Βοηθημάτων του Υπουργείου Παιδείας. Το καθένα από τα βιβλία αυτά συνάδει μεν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπο υδών, που είναι βασικός όρος για την έγκρισή τους, αλλά αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΑΠΣ, με διαφορετική δομή και δόμηση της ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των μορφοσυντακτικών φαινομένων κλπ. Στον σχεδιασμό της διδασκαλί ας τους, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιοποιούν το διδακτικό εγχειρίδιο ως ένα «εργαλείο», μεταξύ άλλων διδακτικών μέσων που χρησιμοποιούν, για να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους που θέτουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών τα οπο ία αποτελούν τους βασικούς οδηγούς βάσει των οποίων σχεδιάζεται το μάθημα.
Δεδομένου, ωστόσο, ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανομοιογένεια όσον αφορά στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών της Γ ́ Λυκείου που παρακολουθούν το μάθημα της ξένης γλώσσας (είτε ως μάθημα γενικής παιδείας, είτε ως μάθημα επιλογής), θα πρέπει, εκ των πραγμάτων, οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόζουν την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο γλωσσομάθειας των εκάστοτε μαθητών τους αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξι ότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.  
7. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ και Δ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Κοινωνιολογία» των κ.κ. Κασιμάτη, Παπαϊωάννου, Γεωργούλ α και Πράνταλου:
Κεφάλαια:
Κεφ. 1. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Κεφ. 5. Εκπαίδευση παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας
Κεφ. 6. Εργασία ανεργία και κοινωνικές ανισότητες
Κεφ. 7. Μορφές και κοινωνικές βάσεις της εξουσίας
Κεφ. 8. Το άτομο, η κοινωνία και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
Κεφ. 9. Αποκλίνουσα συμπεριφορά: παρεμβατικότητα και εγκληματικότητα
Κεφ. 10. Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές σχέσεις
Γλωσσάριο
Βιβλιογραφία  
Από το «Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας του Μαθητή» ορίζοντ αι ως διδακτέα τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα ύλη του Βιβλίου Μαθητή.
8 . ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος όπως ορίζεται με την με αρ. πρωτ. 141966/Δ2/05 - 09 - 2016 Υ.Α (ΦΕΚ Β ́ 2894) για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου .
Δ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
Η διδακτέα ύ λη του μαθήματος όπως ορίζεται με την με αρ. πρωτ. 141964/Δ2/05 - 09 - 2016 Υ.Α (ΦΕΚ Β ́ 2893) για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής της Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
9 . ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» των κ.κ. Μ. Βαξεβανίδου και Π. Ρεκλείτη:  
Κεφάλαιο 1: Η επιχείρηση
1.1. Η έννοια της επιχείρησης
1.1.1. Εισαγωγή
1.1.2. Μορφές Επιχειρήσεων
1.1.2.α. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς
1.1.2.γ. Ο τομέας δραστηριότητας
1.1.2.ε. Η γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων
1.2. Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης
1.2.1. Εισαγωγή
1.2.2. Η Παραγωγική Λειτουργία
1.2.3. Η Εμπορική Λειτουργία
1.2.4. Η Οικονομική Λειτουργία
1.2.5. Άλλες Λειτουργίες της Επιχείρησης
1.3. Η Επιχείρηση ως Κοινωνική Οργάνωση
1.3.1. Εισαγωγή
1.3.2. Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
1.4. Το περιβάλλον της Επιχείρησης
1.4.1. Εισαγωγή
1.4.2. Κατηγορίες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος
1.5. Οι Επιδιώξεις της Επιχείρησης
1.5.1. Εισαγωγή
1.5.2. Η Αποτελεσματικότητα
1.5.3. Η Αποδοτικότητα
1.5.4. Η Παραγωγικότητα
1.5.5. Η Ανταγωνιστικότητα  
Από το Κεφάλαιο 2: Οργάνωση και Διοίκηση
2.2. Η έννοια της Διοίκησης
2.2.1. Εισαγωγή
2.2.2. Η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων
2.3. Οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων διοικητικών στελ εχών
2.3.1. Γνώσεις
2.3.2. Ικανότητες
2.3.3. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
2.4. Οργάνωση και Διοίκηση ( Management )
2.4.1. Οργάνωση και Διοίκηση
2.4.2. Ιστορική εξέλιξη του management
2.4.3. Οι λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης  
Από το Κε φάλαιο 3: Οι Διοικητικές Λειτουργίες της Επιχείρησης
Οι Διοικητικές Λειτουργίες της Σύγχρονης Επιχείρησης (σελ. 125 - 126)
3.1. Η λειτουργία του Προγραμματισμού
3.1.1. Εισαγωγή
3.2. Η λειτουργία της Οργάνωσης
3.2.1. Εισαγωγή
3.3. Η λειτουργία της Διεύ θυνσης
3.3.1. Εισαγωγή
3.3.2. Ηγεσία
3.3.3. Ισχύς - Εξουσία
3.3.4. Παρακίνηση
3.3.4.α Θεωρίες Παρακίνησης
3.3.6. Συντονισμός και Επικοινωνία
3.4. Η λειτουργία του Ελέγχου
3.4.1. Εισαγωγή
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στις ανωτ έρω ενότητες.

Share this

0 Comment to "Διδακτέα ύλη για Γ τάξη ΓΕΛ και Δ Εσπερινών"

Δημοσίευση σχολίου