Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Θέματα-Αξιολόγηση ΑΟΘ 14/6/2019

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ A A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Το χρήμα είναι ένας από τους συντελεστές παραγωγής . β. Η ποσότητα παραγωγής, στην οποία η επιχείρηση μεγιστοποιεί το κέρδος της, προκύπτει, όταν το οριακό κόστος είναι ίσο με την τιμή του προϊόντος. γ. Η εισοδηματική ελαστικότητα όλων των αγαθών είναι θετική . δ. Η επιβολή κατώτατων τιμών σε μια αγορά οδηγεί στη δημιουργία πλεονασμάτων. ε. Το συνολικό κόστος της επιχείρησης είναι ίσο με το σταθερό κόστος, όταν ή παραγωγή της είναι μηδενική. Μονάδες 15 Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α2. Το κόστος ευκαιρίας παραγωγής ενός αγαθού Α σε μονάδες αγαθού Β είναι 0,5. Αυτό σημαίνει ότι για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα του αγαθού Β θυσιάζονται : α. 1 μονάδα του αγαθού Α. β. 2 μονάδες του αγαθού Α. γ. 0,5 μονάδες του αγαθού Α. δ. 1,5 μονάδες του αγαθού Α. Μονάδες 5 Α3. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του έτους. Οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας αγοράζουν κάθε μήνα της χειμερινής περιόδου, πετρέλαιο θέρμανσης αξίας 1.000 ευρώ. Η ελαστικότητα ζήτησης των ενοίκων της πολυκατοικίας για πετρέλαιο θέρμανσης είναι: α. ΕD = 0. β. ΕD τείνει στο άπειρο. γ. |ΕDτοξ | = 1. δ. |ΕD| > 1. Μονάδες 5
 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Να περιγράψετε την περίπτωση κρατικής παρέμβασης στην αγορά ενός αγαθού με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης (μονάδες 20) και να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα (μονάδες 5). Μονάδες 25
ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑ Γ Γ1. Για ένα αγαθό Χ που έχει γραμμική συνάρτηση ζήτησης QD1, η ζητούμενη ποσότητα στην τιμή Ρ1 αυτής της συνάρτησης είναι 200 μονάδες. Αν το εισόδημα αυξηθεί κατά 20% με εισοδηματική ελαστικότητα ΕΥ = 5 στην τιμή Ρ1 και στη συνέχεια η τιμή αυξηθεί κατά 20% με ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ΕD = -0,5, να υπολογίσετε την τελική ζητούμενη ποσότητα μετά τις δύο αυτές μεταβολές. Μονάδες 8
Γ2. Αν ο τύπος της νέας συνάρτησης ζήτησης QD2 είναι QD2 = 600 – 20 Ρ και η καμπύλη της είναι παράλληλη με την αρχική καμπύλη ζήτησης QD1, να βρεθεί ο τύπος της γραμμικής συνάρτησης QD1. Μονάδες 4
Γ3. Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεταβολών. Μονάδες 5
 Γ4. Σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης, όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, μειώνεται η ζητούμενη ποσότητά του. Να αναφέρετε δύο βασικούς λόγους, που επηρεάζουν τον καταναλωτή ώστε να ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης. Μονάδες 4
 Γ5. Αν η τιμή αυξηθεί από 5 χρηματικές μονάδες σε 15 χρηματικές μονάδες, να αιτιολογήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης στη συνάρτηση ζήτησης QD2 με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης. Μονάδες 4
ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΜΑ Δ Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής και κόστους μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί ως μεταβλητούς συντελεστές την εργασία και τις πρώτες ύλες. Η αμοιβή της εργασίας (w) είναι ίση και σταθερή ανά εργάτη και το κόστος των πρώτων υλών σταθερό ανά μονάδα προϊόντος (c = 2 χρηματικές μονάδες). Αριθμός εργατών (L) Συνολικό Προϊόν (Q) Μέσο Προϊόν (AP) Οριακό Προϊόν (MP) Μεταβλητό Κόστος (VC) Μέσο Μεταβλητό Κόστος (ΑVC) Οριακό Κόστος (MC) 20 100 5 − 400 4 − 30 ; ; ; 600 4 4 40 170 4,25 2 740 4,4 7 50 180 3,6 1 860 4,8 12
Δ1. α) Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι για L = 30 το Μέσο Προϊόν (AP) είναι μέγιστο (Μονάδες 6). β) Να υπολογίσετε την αμοιβή της εργασίας (w) (Μονάδες 2). Μονάδες 8
 Δ2. Αν η παραγωγή αυξηθεί από 100 σε 175 μονάδες προϊόντος, να υπολογίσετε: α) την αύξηση της δαπάνης για εργασία (Μονάδες 3). β) την αύξηση της δαπάνης για πρώτες ύλες (Μονάδες 3). Μονάδες 6
Δ3. α) Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα να δικαιολογήσετε αν ισχύει ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης (Μονάδες 2). β) Nα εξηγήσετε γιατί ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο για κάθε παραγωγική διαδικασία (Μονάδες 2). Μονάδες 4
Δ4. α) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης καθώς και τον πίνακα αγοραίας προσφοράς, όταν στην αγορά λειτουργούν 200 πανομοιότυπες επιχειρήσεις (Μονάδες 3). β) Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD( Αγοραία) = 60.000 – 2.000 Ρ, να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του προϊόντος (Μονάδες 4). Μονάδες 7

                                                     ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣΤα θέματα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας που δόθηκαν φέτος κάλυπταν το σύνολο της ύλης, ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, ωστόσο ήταν σαφώς διατυπωμένα και βατά για έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή.
   Το πρώτο θέμα αποτελούνταν από πέντε Σ-Λ και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ενώ το δεύτερο θέμα από μία ερώτηση ανάπτυξης πέμπτου κεφαλαίου. Τα δύο πρώτα θέματα δε θα έπρεπε να προβληματίσουν έναν καλά διαβασμένο μαθητή.
   Το τρίτο θέμα ήταν άσκηση  δευτέρου κεφαλαίου χωρίς ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας με εξαίρεση ίσως το Γ2 ερώτημα που απαιτούσε μαθηματική γνώση παράλληλων ευθειών και ήταν παρόμοιο με περσινό ερώτημα.
   Τέλος, το τέταρτο θέμα ήταν συνδυαστική άσκηση τρίτου-τέταρτου-πέμπτου κεφαλαίου, πιο βατή από προηγούμενα έτη. Εδώ ξανά υπήρχε ένα ερώτημα (Γ3) που απαιτούσε ανάπτυξη θεωρίας, χωρίς ωστόσο να δυσκολεύει τους μαθητές οι οποίοι κατανόησαν το σύνολο της ύλης.

                                                                                                    Φουλίδου Ελένη
                                                                                Οικονομολόγος-Θεωρητικό φροντιστήριο

Share this

0 Comment to "Θέματα-Αξιολόγηση ΑΟΘ 14/6/2019"

Δημοσίευση σχολίου